ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Δ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

Πρακτικὰ παραγγέλματα

 

1 Κατὰ τὰ ἄλλα, ἀδελφοί, σᾶς παρακαλοῦμεν καὶ σᾶς προτρέπομεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, καθὼς παραλάβατε ἀπὸ μᾶς τὸ πῶς πρέπει νὰ ζῆτε καὶ νὰ εἶσθε ἀρεστοὶ εἰς τὸν Θεόν, νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ ἀκόμη τελειότερα.

2 Ξέρετε ποίας παραγγελίας σᾶς ἐδώσαμεν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ.

3 Τοῦτο εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὁ ἁγιασμός σας, νὰ ἀπέχετε ἀπὸ τὴν πορνείαν, νὰ ξέρῃ ὁ καθένας ἀπὸ σᾶς νὰ χρησιμοποιῆ τὸ σῶμά του μὲ ἁγιασμὸν καὶ τιμήν, ὄχι διὰ παράφορα πάθη,

5 ὅπως καὶ οἱ ἐθνικοὶ ποὺ δὲν ξέρουν τὸν Θεόν·

6 νὰ μὴ ἁμαρτάνῃ καὶ ἐκμεταλλεύεται τὸν ἀδελφόν του εἰς τὰ ζητήματα αὐτά, διότι ὁ Κύριος θὰ εἶναι ὁ δίκαιος τιμωρὸς δι’ ὅλα αὐτὰ, καθὼς σᾶς εἴπαμε καὶ ἐτονίσαμε προηγουμένως.

7 Διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς ἐκάλεσε δι’ ἀκάθαρτον βίον ἀλλὰ δι’ ἁγιασμόν.

8 Ὅποιος λοιπὸν περιφρονεῖ αὐτά, δὲν περιφρονεῖ ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν Θεόν, ὁ ὁποῖος καὶ σᾶς ἔδωσε τὸ Πνεῦμά του τὸ Ἅγιον.

9 Ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἀγάπην πρὸς τοὺς ἀδελφούς, δὲν ἔχετε ἀνάγκην νὰ σᾶς γράψω, διότι σεῖς οἱ ἴδιοι ἔχετε διδαχθῆ ἀπὸ τὸν Θεὸν ν’ ἀγαπᾶτε ἀλλήλους.

10 Πραγματικά, φέρεσθε κατ’ αὐτὸν τὸν τρόπον πρὸς ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς ποὺ βρίσκονται εἰς ὅλην τὴν Μακεδονίαν. Ἀλλὰ σᾶς προτρέπομεν, ἀδελφοί, νὰ τὸ κάνετε αὐτὸ ἀκόμη περισσότερον·

11 νὰ φιλοδοξῆτε νὰ ἔχετε ἥσυχη ζωή, νὰ φροντίζετε διὰ τὰς δικάς σας ὑποθέσεις καὶ νὰ ἐργάζεσθε μὲ τὰ ἴδια σας τὰ χέρια, καθὼς σᾶς παραγγείλαμε,

12 διὰ νὰ συμπεριφέρεσθε ἀξιοπρεπῶς πρὸς τοὺς ἔξω καὶ νὰ μὴν ἔχετε ἀνάγκην κανενός.

 

Ἡ ἀνάστασις τῶν πεθαμένων

 

13 Δὲν θέλομεν, ἀδελφοί, νὰ ἀγνοῆτε ὅσον ἀφορᾷ ἐκείνους ποὺ κοιμοῦνται, διὰ νὰ μὴ λυπῆσθε ὅπως καὶ οἱ λοιποὶ ποὺ δὲν ἔχουν ἐλπίδα.

14 Διότι ἐὰν πιστεύωμεν ὅτι ὁ Ἰησοῦς πέθανε καὶ ἀναστήθηκε, ἔτσι καὶ ὁ Θεὸς διὰ τοῦ Ἰησοῦ θὰ φέρῃ μαζί του ἐκείνους ποὺ κοιμήθηκαν.

15 Διότι σᾶς λέγομεν ἐπὶ τῇ βάσει λόγου τοῦ Κυρίου τὰ ἑξῆς, ὅτι ἐμεῖς οἱ ζῶντες ποὺ θὰ παραμείνωμεν μέχρι τῆς ἐλεύσεως τοῦ Κυρίου, δὲν θὰ φθάσωμεν προτήτερα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ κοιμήθηκαν,

16 διότι αὐτὸς ὁ Κύριος μὲ παράγγελμα,  μὲ φωνὴν ἀρχαγγέλου καὶ μὲ σάλπιγγα Θεοῦ θὰ κατεβῇ ἀπὸ τὸν οὐρανὸν καὶ πρῶτοι οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ θὰ ἀναστηθοῦν,

17 ἔπειτα ἐμεῖς ὅσοι ζοῦμε, οἱ ὁποῖοι ἀπομένομεν, θὰ ἁρπαχθοῦμε μαζὶ μὲ αὐτοὺς μέσα σὲ νεφέλες πρὸς προϋπάντησιν τοῦ Κυρίου εἰς τὸν ἀέρα καὶ ἔτσι θὰ εἴμεθα πάντοτε μὲ τὸν Κύριον.
18 Ὥστε παρηγορεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον μὲ τὰ λόγια αὐτά.