ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Β'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 2

Ὁδηγίαι διὰ τὴν δημόσιαν λατρείαν

 

1 Παρακαλῶ λοιπόν, πρῶτα ἀπ’ ὅλα, νὰ κάνετε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, εὐχαριστίας δι’ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους,

2 διὰ τοὺς βασιλεῖς καὶ ὅλους ἐκείνους ποὺ εἶναι εἰς ὑψηλὰς θέσεις, διὰ νὰ ζοῦμεν βίον ἤρεμον καὶ ἥσυχον μὲ πᾶσαν εὐσέβειαν καὶ σεμνότητα.

3 Διότι αὐτὸ εἶναι καλὸν καὶ εὐπρόσδεκτον ἐνώπιον τοῦ Σωτῆρός μας Θεοῦ,

4 ὁ ὁποῖος θέλει νὰ σωθοῦν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι καὶ νὰ λάβουν γνῶσιν τῆς ἀληθείας.

5 Διότι ἕνας Θεὸς ὑπάρχει καὶ ἕνας μεσίτης μεταξὺ Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων, ὁ ἄνθρωπος Χριστὸς Ἰησοῦς,

6 ὁ ὁποῖος ἔδωσε τὸν ἑαυτόν του ἀντίλυτρον δι’ ὅλους, μαρτυρία ἡ ὁποία ἦλθε εἰς τὸν καιρόν της.

7 Διὰ τὴν μαρτυρίαν αὐτὴν διωρίσθηκα κῆρυξ καὶ ἀπόστολος – ἀλήθειαν λέγω ἐν Χριστῷ, δὲν ψεύδομαι – διδάσκαλος τῶν ἐθνικῶν εἰς τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀλήθειαν.

8 Θέλω λοιπόν, νὰ προσεύχωνται οἱ ἄνδρες εἰς κάθε τόπον, ὑψώνοντες χέρια ἅγια, χωρὶς ὀργὴν καὶ ἀμφιβολίαν.

9 Ἐπίσης καὶ αἱ γυναῖκες, νὰ στολίζουν τὸν ἑαυτόν τους μὲ σεμνὴν ἐνδυμασίαν, μὲ αἰδὼ καὶ σωφροσύνην, ὄχι μὲ πλέξιμο τῶν μαλλιῶν ἢ μὲ χρυσὰ κοσμήματα ἢ μαργαριτάρια ἢ πολυτελῆ φορέματα,

10 ἀλλὰ μὲ ἐκεῖνο ποὺ ἀρμόζει σὲ γυναῖκες ποὺ ὁμολογοῦν θεοσέβειαν, δηλαδὴ μὲ ἔργα καλά.

11 Ἡ γυναῖκα πρέπει νὰ διδάσκεται μὲ ἡσυχίαν καὶ πλήρη ὑποταγήν.

12 Εἰς τὴν γυναῖκα δὲν ἐπιτρέπω νὰ διδάσκῃ ἢ νὰ ἐξουσιάζει τὸν ἄνδρα ἀλλὰ νὰ μένῃ ἥσυχη,

13 διότι ὁ Ἀδὰμ ἐπλάσθηκε πρῶτος, ἔπειτα ἡ Εὔα,

14 καὶ δὲν ἀπατήθηκε ὁ Ἀδὰμ ἀλλ’ ἀπατήθηκε ἡ γυναῖκα καὶ ἔγινε παραβάτις.
15 Θὰ σωθῇ ὅμως διὰ τῆς τεκνογονίας, ἐὰν μείνουν αἱ γυναῖκες εἰς τὴν πίστιν καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὸν ἁγιασμὸν μὲ σωφροσύνην.