ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΒ' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ ΙΓ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 13

Προειδοποιήσεις ἕνεκα μελλοντικῆς ἐπισκέψεώς του

 

1 Διὰ τρίτην αὐτὴν φορὰν ἔρχομαι σ’ ἐσᾶς· ἐπὶ στόματος δύο ἢ τριῶν μαρτύρων θὰ σταθῇ κάθε λόγος.

2 Σᾶς ἔχω προείπει καὶ προλέγω, ὅπως ὅταν ἤμουν παρὼν τὴν δευτέραν φορὰν καὶ ἀπὼν τώρα γράφω εἰς ἐκείνους ποὺ ἁμάρτησαν προηγουμένως καὶ εἰς ὅλους τοὺς λοιποὺς ὅτι, ὅταν ἔλθω πάλιν, δὲν θὰ σᾶς λυπηθῶ,

3 ἀφοῦ ζητᾶτε ἀπόδειξιν διὰ τὸν Χριστόν, ὁ ὁποῖος μιλεῖ δι’ ἐμοῦ καὶ ὁ ὁποῖος δὲν εἶναι ἀπέναντί σας ἀδύνατος, ἀλλὰ δυνατὸς μεταξύ σας.

4 Διότι ἂν καὶ ἐσταυρώθηκε ἐν ἀδυναμίᾳ, ζῆ ὅμως μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. Καὶ ἐμεῖς συμμετέχομεν εἰς τὴν ἀδυναμίαν του, ἀλλὰ θὰ ζήσωμεν μαζί του, μὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ, ὅταν θὰ εἶμεθα μεταξύ σας.

5 Ἐξετάζετε τὸν ἑαυτόν σας, ἐὰν στέκεσθε εἰς τὴν πίστιν, δοκιμάζετε τὸν ἑαυτόν σας. Ἢ δὲν ἀναγνωρίζετε ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι μέσα σας; Ἐκτὸς ἐὰν εἶσθε ἀποτυχόντες.

6 Ἐλπίζω νὰ καταλάβετε ὅτι ἐμεῖς δὲν εἴμεθα ἀποτυχόντες.

7 Εὐχόμεθα δὲν εἰς τὸν Θεὸν νὰ μὴ κάνετε κανένα κακόν, ὄχι διὰ νὰ μὴ φανοῦμε ἐμεῖς ἀποτυχόντες, ἀλλὰ διὰ νὰ κάνετε σεῖς τὸ καλὀν, ἐμεῖς δὲ ἂς φαινώμεθα σὰν ἀποτυχόντες.

8 Διότι δὲξν μποροῦμε νὰ κάνωμεν τίποτε ἐναντίον τῆς ἀληθείας, ἀλλὰ μόνον ὑπὲρ τῆς ἀληθείας.

9 Ὥστε χαίρομεν ὅταν ἐμεῖς εἴμεθα ἀδύνατοι, σεῖς δὲ δυνατοί. Αὐτὸ καὶ εὐχόμεθα, τὴν τελειποίησίν σας.

10 Γι’ αὐτὸ σᾶς γράφω αὐτά, ὅταν δὲν εἶμαι μεταξύ σας, διὰ νὰ μὴ συμπεριφερθῶ μὲ αὐστηρότητα, ὅταν θὰ εἶμαι παρών, σύμφωνα πρὸς τὴν ἐξουσίαν ποὺ μοῦ ἔδωκεν ὁ Κύριος πρὸς οἰκοδομὴν καὶ ὄχι πρὸς καταστροφήν.

 

Ἐπίλογος

 

11 Λοιπόν, ἀδελφοί, χαίρετε, προχωρεῖτε εἰς τὴν τελειοποίησιν, νὰ νουθετῆτε ἀλλήλους, νὰ ἔχετε τὸ ἴδιο φρόνημα, εἰρηνεύετε, καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ τῆς εἰρήνης θὰ εἶναι μαζί σας.

12 Ἀσπασθῆτε ἀλλήλους μὲ φίλημα ἅγιον. Σᾶς χαιρετοῦν ὅλοι οἱ ἅγιοι.
13 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴθε νὰ εἶναι μὲ ὅλους σας. Ἀμήν.