ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΒ' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

1 Ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὴν κυρίαν, τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς ἐξέλεξε, καὶ πρὸς τὰ παιδιά της, τοὺς ὁποίους ἐγὼ ἀγαπῶ ἀληθινὰ καὶ ὄχι ἐγὼ μόνον, ἀλλὰ καὶ ὅλοι ὅσοι ἐγνώρισαν τὴν ἀλήθειαν,

2 ἕνεκα τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία μένει μέσα μας καὶ θὰ εἶναι μαζί μας αἰωνίως.

3 Χάρις, ἔλεος καὶ εἰρήνη θὰ εἶναι μαζί σας ἀπὸ τὸν Θεὸν Πατέρα καὶ ἀπὸ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Υἱὸν τοῦ Πατέρα, ἐν ἀληθείᾳ καὶ ἀγάπῃ.

4 Ἐχάρηκα πολὺ ποὺ εὑρῆκα ὅτι μερικὰ ἀπὸ τὰ παιδιά σου ζοῦν ἀκολουθοῦντα τὴν ἀλήθειαν σύμφωνα μὲ τὴν ἐντολὴν ποὺ ἐλάβαμε ἀπὸ τὸν Πατέρα.

5 Καὶ τώρα σὲ παρακαλῶ, κυρία, ὄχι σὰν νὰ σοῦ γράφω νέαν ἐντολὴν ἀλλὰ ἐκείνην ποὺ εἴχαμε ἀπὸ τὴν ἀρχήν, νὰ ἀγαπᾶμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον.

6 Καὶ ἀγάπη σημαίνει νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὰς ἐντολὰς τοῦ Θεοῦ. Αὐτὴ εἶναι ἡ ἐντολὴ ὥστε, ὅπως ἀκούσατε ἀπὸ τὴν ἀρχήν, νὰ ἀκολουθῆτε αὐτήν.

7 Πολλοὶ πλάνοι ἐβγῆκαν εἰς τὸν κόσμον, οἱ ὁποῖοι δὲν ὁμολογοῦν ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστὸς ἔρχεται ὡς ἄνθρωπος. Αὐτὸς εἶναι ὁ πλάνος καὶ ὁ ἀντίχριστος.

8 Προσέχετε τὸν ἑαυτόν σας, διὰ νὰ μὴ χάσετε ἐκεῖνα διὰ τὰ ὁποῖα ἐργασθήκαμε, ἀλλὰ νὰ πάρετε τὴν ἀνταμοιβήν σας εἰς τὸ ἀκέραιον.

9 Ὅποιος παραβαίνει καὶ δὲν μένει εἰς τὴν διδαχὴν τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἔχει Θεόν· ἐκεῖνος ποὺ μένει εἰς τὴν διδαχὴν τοῦ Χριστοῦ, αὐτὸς ἔχει καὶ τὸν Πατέρα καὶ τὸν Υἱόν.

10 Ἐὰν ἔρχεται κανεὶς σ' ἐσᾶς καὶ δὲν φέρει τὴν διδαχὴν αὐτήν, νὰ μὴ τὸν δέχεσθε εἰς τὸ σπίτι σας καὶ νὰ μὴ τὸν χαιρετᾶτε,

11 διότι ἐκεῖνος ποὺ τὸν χαιρετᾶ γίνεται συμμέτοχος εἰς τὰ ἔργα του τὰ πονηρά.

12 Ἂν καὶ πολλὰ ἔχω νὰ σᾶς γράψω, δὲν ἤθελα νὰ τὸ κάνω μὲ χαρτὶ καὶ μελάνι, ἀλλ' ἐλπίζω νὰ σᾶς ἐπισκεφθῶ καὶ νὰ σᾶς μιλήσω στόμα πρὸς στόμα, διὰ νὰ εἶναι ἡ χαρά μας πλήρης.
13 Σὲ χαιρετοῦν τὰ παιδιὰ τῆς ἀδελφῆς σου, τὴν ὁποίαν ὁ Θεὸς ἐξέλεξε. Ἀμήν.