ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Οἱ ὑπηρετοῦντες εἰς τὴν ἐκκλησίαν

 

1 Εἶναι ἀξιόπιστα τὰ λόγια: ἐὰν ἐπιθυμῇ κανεὶς ἐπισκοπήν, καλὸ ἔργον ἐπιθυμεῖ.

2 Ὁ ἐπίσκοπος πρέπει νὰ εἶναι ἄμεμπτος, σύζυγος μιᾶς γυναικός, νηφάλιος, σώφρων, κόσμιος, φιλόξενος, διδακτικός,

3 ὄχι μέθυσος, ὄχι βίαιος, ὄχι αἰσχροκερδής, ἀλλ’ ἐπιεικής, εἰρηνικός, ἀφιλάργυρος,

4 νὰ διευθύνῃ καλὰ τὸ δικό του σπίτι, νὰ ἔχῃ παιδιὰ ποὺ ὑποτάσσωνται μὲ κάθε σεμνότητα

5 – διότι ἐκεῖνος ποὺ δὲν ξέρει νὰ διευθύνῃ τὸ δικό του σπίτι, πῶς θὰ φροντίσῃ διὰ τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ; –

6 νὰ μὴν εἶναι νεοφώτιστος διὰ νὰ μὴ ὑπερηφανευθῇ καὶ πέσῃ εἰς τὴν καταδίκην τοῦ διαβόλου.

7 Πρέπει δὲ νὰ ἔχῃ καὶ μαρτυρίαν καλὴν ἀπὸ τοὺς ἔξω ἀνθρώπους, διὰ νὰ μὴ ἐξευτελισθῇ καὶ πέσῃ εἰς τὴν παγίδα τοῦ διαβόλου.

8 Ἐπίσης οἱ διάκονοι πρέπει νὰ εἶναι σεμνοί, ὄχι διπρόσωποι, ὄχι ἐκδοτοι εἰς τὸ πολὺ κρασί, ὄχι αἰσχροκερδεῖς,

9 ἀλλὰ νὰ κατέχουν τὸ μυστήριον τῆς πίστεως μὲ καθαρὴν συνείδησιν.

10 Καὶ αὐτοὶ ἂς δοκιμάζωνται πρῶτα καὶ ἔπειτα ἂς ὑπηρετοῦν, ἐὰν ἀποδειχθοῦν ὅτι εἶναι ἄμεμπτοι.

11 Αἱ γυναῖκες ἐπίσης, πρέπει νὰ εἶναι σεμναί, ὄχι συκοφάντριαι, νηφάλιαι, ἀξιόπιστοι εἰς ὅλα.

12 Οἱ διάκονοι πρέπει νὰ εἶναι σύζυγοι μιᾶς γυναικός, νὰ διευθύνουν καλὰ τὰ παιδιά τους καὶ τὰ σπίτια τους,

13 διότι ὅσοι ὑπηρέτησαν καλά, ἀποκτοῦν διὰ τὸν ἑαυτόν τους καλὴν θέσιν καὶ πολλὴν παρρησίαν εἰς τὴν πίστιν τὴν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

14 Ἐλπίζω νὰ ἔλθω σ’ ἐσὲ γρήγορα, ἀλλὰ σοῦ γράφω αὐτὰ μήπως βραδύνω,

15 διὰ νὰ ξέρῃς πῶς πρέπει νὰ συμπεριφέρεται κανεὶς εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος εἶναι ἡ ἐκκλησία τοῦ Θεοῦ τοῦ ζωντανοῦ, ὁ στύλος καὶ τὸ στήριγμα τῆς ἀληθείας.
16 Καὶ πραγματικά, μεγάλο εἶναι τὸ μυστήριον ποὺ σεβόμεθα. Θεὸς ἐφανερώθηκε σαρκωμένος, ἐπιστοποιήθηκε διὰ τοῦ Πνεύματος, ἐμφανίσθηκε εἰς τοὺς ἀγγέλους, ἐκηρύχθηκε εἰς τὰ ἔθνη, ἔγινε πιστευτὸς εἰς τὸν κόσμον, ἀναλήφθηκε μὲ δόξαν.