ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΝ Δ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 4

Ἀπάντησις εἰς μερικὰς ψευδοδιδασκαλίας

 

1 Τὸ Πνεῦμα ρητῶς λέγει ὅτι, κατὰ τοὺς ὑστερινοὺς χρόνους, μερικοὶ θὰ ἀποστατήσουν ἀπὸ τὴν πίστιν, διότι θὰ προσέχουν εἰς πνεύματα ποὺ πλανοῦν καὶ εἰς διδασκαλίας δαιμόνων,

2 διὰ τῆς ὑποκρίσεως ψευδολόγων ἀνθρώπων ποὺ ἔχουν στυγματισμένην τὴν συνείδησίν τους·

3 ἐμποδίζουν τὸν γάμον καὶ διατάσσουν ἀποχὴν ἀπὸ τροφάς, τὰς ὁποίας ὁ Θεὸς ἐδημιούργησε διὰ νὰ τὰς δέχωνται μὲ εὐχαριστίαν οἱ πιστοὶ καὶ ἐκεῖνοι ποὺ ἐγνώρισαν τὴν ἀλήθειαν.

4 Διότι κάθε δημιούργημα τοῦ Θεοῦ εἶναι καλὸν καὶ κανένα δὲν εἶναι ἀπορρίψιμον, ὅταν λαμβάνεται μὲ εὐχαριστίαν,

5 διότι ἁγιάζεται μὲ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν προσευχήν.

6 Ἐὰν αὐτὰ διδάσκῃς τοὺς ἀδελφούς, θὰ εἶσαι καλὸς ὑπηρέτης τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι θὰ τρέφῃς τὸν ἑαυτόν σου μὲ τοὺς λόγους τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς διδασκαλίας, τὴν ὁποίαν παρακολούθησες.

7 Τοὺς δὲ βεβήλους μύθους ποὺ ἁρμόζουν σὲ γρηές, ἀπόρριπτε, καὶ γύμναζε τὸν ἑαυτόν σου εἰς τὴν εὐσέβειαν,

8 διότι ἡ σωματικὴ γυμναστικὴ ὀλίγον ὠφελεῖ, ἡ εὐσέβεια ὅμως εἶναι καθ’ ὅλα ὠφέλιμος, διότι περιέχει ὑπόσχεσιν καὶ διὰ τὴν τωρινὴν ζωὴν καὶ διὰ τὴν μέλλουσαν.

9 Ἀξιόπιστα εἶναι τὰ λόγια αὐτὰ καὶ ἄξια πλήρους ἀποδοχῆς.

10 Διὰ τοῦτο καὶ κοπιάζομεν καὶ ὀνειδιζόμεθα, διότι ἔχομεν τὴν ἐλπίδα μας εἰς Θεὸν ζωντανόν, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ Σωτὴρ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, μάλιστα τῶν πιστῶν.

 

Πῶς νὰ φέρεται καὶ τί νὰ διδάσκῃ ὁ Τιμόθεος

 

11 Αὐτὰ νὰ παραγγέλλῃς καὶ νὰ διδάσκῃς.

12 Ἂς μὴ σὲ καταφρονῇ κανεὶς ἐπειδὴ εἶσαι νέος, ἀλλὰ γίνου παράδειγμα διὰ τοὺς πιστούς, εἰς τὴν ὁμιλίαν, εἰς τὴν συμπεριφοράν, εἰς τὴν ἀγάπην, εἰς τὸ πνεῦμα, εἰς τὴν πίστιν, εἰς τὴν ἁγνότητα.

13 Ἔως ὅτου ἔλθω προσηλώσου εἰς τὴν ἀνάγνωσιν, τὸ κήρυγμα, τὴν διδασκαλίαν.

14 Μὴ παραμελῇς τὸ χάρισμα ποὺ εἶναι μέσα σου, καὶ σοῦ ἐδόθηκε διὰ προφητείας ὅταν τὸ πρεσβυτέριον σοῦ ἐπέθεσε τὰ χέρια.

15 Αὐτὰ νὰ μελετᾷς, μὲ αὐτὰ νὰ ζῇς διὰ νὰ εἶναι φανερὴ ἡ πρόοδός σου εἰς ὅλους.
16 Πρόσεχε τὸν ἑαυτόν σου καὶ τὴν διδασκαλίαν σου· ἐπίμενε εἰς αὐτά. Διότι κάνοντας αὐτό, καὶ τὸν ἑαυτόν σου θὰ σώσῃς καὶ ἐκείνους ποὺ σ’ ἀκοῦνε.