ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΓ' ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 1

1 Ὁ πρεσβύτερος πρὸς τὸν Γάϊον τὸν ἀγαπητόν, τὸν ὁποῖον ἐγὼ ἀγαπῶ ἀληθινά.

2 Ἀγαπητέ, σοῦ εὔχομαι εἰς ὅλα νὰ προοδεύῃς καὶ νὰ ὑγιαίνῃς, καθὼς καὶ ἡ ψυχή σου προχωρεῖ καλά.

3 Ἐχάρηκα πολύ, ὅταν ἦλθαν ἀδελφοὶ καὶ μὲ ἐβεβαίωσαν ὅτι εἶσαι εἰς τὴν ἀλήθειαν, καὶ πραγματικὰ ἡ ζωή σου εἶναι σύμφωνη μὲ τὴν ἀλήθειαν.

4 Δὲν ἔχω μεγαλύτερη χαρὰν ἀπὸ τὸ νὰ ἀκούω ὅτι τὰ παιδιά μου ζοῦν σύμφωνα μὲ τὴν ἀλήθειαν.

5 Ἀγαπητέ, ἐνεργεῖς μὲ πιστότητα εἰς ὅ,τι κάνεις εἰς τοὺς ἀδελφούς, ἂν καὶ εἶναι ξένοι.

6 Ἀνέφεραν τὴν ἀγάπην σου ἐνώπιον τῆς ἐκκλησίας. Καλὰ θὰ κάνῃς νὰ τοὺς προπέμψῃς κατὰ τρόπον ἄξιον τοῦ Θεοῦ,

7 διότι ἐβγῆκαν ὑπὲρ τοῦ ὀνόματος τοῦ Χριστοῦ, χωρὶς νὰ δεχθοῦν τίποτε ἀπὸ τοὺς ἐθνικούς.

8 Ἐμεῖς ἔχομεν καθῆκον νὰ βοηθᾶμε τέτοια πρόσωπα διὰ νὰ γινώμεθα συνεργάται εἰς τὴν διάδοσιν τῆς ἀληθείας.

9 Ἔγραψα εἰς τὴν ἐκκλησίαν, ἀλλ' ὁ Διοτρεφής, ὁ ὁποῖος ἀγαπᾶ νὰ κρατῇ τὰ πρωτεῖα μεταξύ των, δὲν μᾶς δέχεται.

10 Διὰ τοῦτο, ὅταν ἔλθω, θὰ τοῦ ὑπενθυμίσω τὰ ἔργα ποὺ κάνει, μὲ τὸ νὰ φλυαρῇ ἐναντίον μας μὲ λόγια πονηρά. Καὶ μὴ ἀρκούμενος εἰς αὐτά, οὔτε αὐτὸς δέχεται τοὺς ἀδελφοὺς ἀλλὰ καὶ ἐκείνους ποὺ θέλουν νὰ τοὺς δεχθοῦν τοὺς ἐμποδίζει καὶ τοὺς διώχνει ἀπὸ τὴν ἐκκλησίαν.

11 Ἀγαπητέ, μὴ μιμῆσαι τὸ κακὸν ἀλλὰ τὸ καλόν. Ἐκεῖνος ποὺ κάνει τὸ καλὸν εἶν αι τοῦ Θεοῦ· ἐκεῖνος ποὺ κάνει τὸ κακὸν δὲν ἔχει ἰδῆ τὸν Θεόν.

12 Ὁ Δημήτριος ἔχει καλὴν μαρτυρίαν ἀπὸ ὅλους καὶ ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν. Ἐμεῖς ἐπίσης δίνομεν καλὴν μαρτυρίαν γι' αὐτὸν καὶ ξέρεις ὅτι ἡ μαρτυρία μας εἶναι ἀληθινή.

13 Πολλὰ εἶχα νὰ σοῦ γράψω, ἀλλὰ δὲν θέλω νὰ σοῦ τὰ γράψω μὲ μελάνι καὶ πέννα.

14 Ἐλπίζω γρήγορα νὰ σὲ ἰδῶ καὶ θὰ μιλήσωμεν στόμα πρὸς στόμα.
15 Εἰρήνη νὰ εἶναι μαζί σου. Σὲ χαιρετοῦν οἱ φίλοι. Χαιρέτησε τοὺς φίλους κατ' ὄνομα.