ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΑ' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Ε'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 5

Ἡ ἔλευσις τοῦ Κυρίου καὶ ἡ ἀνάγκη ἐγρηγόρσεως

 

1 Ὡς πρὸς δὲ τοὺς χρόνους καὶ τοὺς καιρούς, ἀδελφοί, δὲν ἔχετε ἀνάγκην νὰ σᾶς γράψω,

2 διότι καὶ σεῖς οἱ ἴδιοι ξέρετε καλά, ὅτι ἡ Ἡμέρα τοῦ Κυρίου θὰ ἔλθῃ σὰν κλέφτης τὴν νύχτα.

3 Ὅταν λέγουν, «Εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια», τότε ἔρχεται ἐπάνω τους αἰφνίδια καταστροφή, ὅπως ὁ κοιλόπονος εἰς τὴν ἔγκυον, καὶ δὲν θὰ μπορέσουν νὰ ξεφύγουν.

4 Σεῖς ὅμως, ἀδελφοί, δὲν ἀνήκετε εἰς τὸ σκοτάδι, διὰ νὰ σᾶς καταλάβῃ ξαφνικὰ ἡ ἡμέρα ἐκείνη σὰν κλέφτης.

5 Ὅλοι σεῖς εἶσθε παιδιὰ φωτός, παιδιὰ ἡμέρας. Δὲν ἀνήκετε εἰς τὴν νύχτα οὔτε εἰς τὸ σκοτάδι.

6 Ὥστε λοιπόν, ἂς μὴ κοιμώμεθα ὅπως καὶ οἱ λοιποί, ἀλλ’ ἂς εἴμεθα ἄγρυπνοι καὶ νηφάλιοι.

7 Οἱ κοιμώμενοι κοιμοῦνται τὴν νύχτα καὶ οἱ μέθυσοι μεθοῦν τὴν νύχτα.

8 Ἀλλ’ ἐμεῖς ποὺ ἀνήκομεν εἰς τὴν ἡμέραν, ἂς εἴμεθα νηφάλιοι καὶ ἂς ἐνδυθοῦμε τὸν θώρακα τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀγάπης, καὶ τὴν ἐλπίδα τῆς σωτηρίας διὰ περικεφαλαίαν,

9 διότι ὁ Θεὸς δὲν μᾶς προώρισε δι’ ὀργὴν ἀλλὰ διὰ νὰ ἀποκτήσωμεν σωτηρίαν διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,

10 ὁ ὁποῖος ἐπέθανε γιὰ μᾶς, ὥστε, εἴτε εἴμεθα ἄγρυπνοι εἴτε κοιμώμεθα, νὰ ζήσωμεν μαζί του.

11 Διὰ τοῦτο, παρηγορεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον καὶ οἰκοδομεῖτε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον ὅπως καὶ κάνετε.

 

Διάφοροι προτροπαὶ καὶ ἐπίλογος

 

12 Σᾶς παρακαλοῦμεν δέ, ἀδελφοί, νὰ ἀναγνωρίζετε ἐκείνους ποὺ κοπιάζουν μεταξύ σας καὶ εἶναι προϊστάμενοί σας ἐν Κυρίῳ καὶ σᾶς νουθετοῦν,

13 καὶ νὰ ἔχετε πρὸς αὐτοὺς πολὺ μεγάλην ἐκτίμησιν καὶ ἀγάπην διὰ τὸ ἔργον τους. Νὰ ἔχετε μεταξύ σας εἰρήνην.

14 Σᾶς παρακαλοῦμεν, ἀδελφοί, νὰ νουθετῆτε τοὺς ἀτάκτους, νὰ παρηγορῆτε τοὺς ὀλιγόψυχους, νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδύνατους, νὰ μακροθυμῆτε πρὸς ὅλους.

15 Προσέχετε μήπως κανεὶς ἀποδώσῃ εἰς κάποιον κακόν ἀντὶ κακοῦ, ἀλλὰ πάντοτε νὰ ἐπιδιώκετε νὰ κάνετε τὸ καλὸν καὶ μεταξύ σας καὶ πρὸς ὅλους.

16 Πάντοτε χαίρετε, συνεχῶς προσεύχεσθε,

17 διὰ κάθε τι νὰ εὐχαριστῆτε,

18 διότι τοῦτο εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐσᾶς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.

19 Τὸ Πνεῦμα μὴ τὸ σβήνετε·

20 προφητείας μὴ περιφρονῆτε·

21 ὅλα νὰ τὰ δοκιμάζετε καὶ νὰ κρατᾶτε ὅ,τι εἶναι καλόν.

22 Νὰ εἶσθε μακρυὰ ἀπὸ κάθε εἶδος πονηροῦ.

23 Αὐτὸς δὲ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης νὰ σᾶς κάνῃ καθ’ ὁλοκληρίαν ἁγίους, καὶ ὁλόκληρον τὸ πνεῦμά σας καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα νὰ διατηρηθοῦν ἄμεμπτα κατὰ τὴν ἔλευσιν τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ.

24 Εἶναι ἀξιόπιστος ἐκεῖνος ποὺ σᾶς καλεῖ, αὐτὸς καὶ θὰ τὰ πραγματοποιήσῃ.

25 Ἀδελφοί, προσεύχεσθε γιὰ μᾶς.

26 Χαιρετῆστε ὅλους τοὺς ἀδελφοὺς μὲ φίλημα ἅγιον.

27 Σᾶς ἐξορκίζω εἰς τὸν Κύριον νὰ διαβασθῇ ἡ ἐπιστολὴ εἰς ὅλους τοὺς ἁγίους ἀδελφούς.
28 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μαζί σας. Ἀμήν.