ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόνΒ' ΠΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ Γ'

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ 3

Τελικαὶ συμβουλαὶ καὶ ἐπίλογος

 

1 Τέλος, ἀδελφοί, προσεύχεσθε γιὰ μᾶς διὰ νὰ ἐξαπλώνεται ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ νὰ δοξάζεται ὅπως καὶ σ’ ἐσᾶς,

2 καὶ διὰ νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τοὺς διεστρεμμένους καὶ πονηροὺς ἀνθρώπους, διότι δὲν ἔχουν ὅλοι πίστιν.

3 Εἶναι ὅμως ἀξιόπιστος ὁ Κύριος· θὰ σᾶς στηρίξῃ καὶ θὰ σᾶς φυλάξῃ ἀπὸ τὸν πονηρόν.

4 Ἔχομεν πεποίθησιν εἰς τὸν Κύριον γιὰ σᾶς, ὅτι ἐκεῖνα ποὺ σᾶς παραγγέλομεν τὰ ἐκτελεῖτε καὶ θὰ τὰ ἐκτελέσετε.

5 Εἴθε δὲ ὁ Κύριος νὰ κατευθύνῃ τὶς καρδιές σας πρὸς τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ καὶ πρὸς τὴν ὑπομονὴν τοῦ Χριστοῦ.

6 Σᾶς παραγγέλομεν, ἀδελφοί, εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ ν’ ἀποφεύγετε κάθε ἀδελφόν, ὁ ὁποῖος διάγει βίον ἀργὸν καὶ ὄχι κατὰ τὴν διδασκαλίαν, τὴν ὁποίαν παρέλαβεν ἀπὸ μᾶς.

7 Ξέρετε σεῖς οἱ ἴδιοι πῶς πρέπει νὰ μᾶς μιμῆσθε, διότι δὲν ἐζήσαμεν ἀργοὶ μεταξύ σας,

8 οὔτε ἐφάγαμε ψωμὶ δωρεὰν ἀπὸ κανένα, ἀλλὰ μὲ κόπον καὶ μόχθον νύχτα καὶ ἡμέραν εἰργαζόμεθα, διὰ νὰ μὴ ἐπιβαρύνωμεν κανέναν ἀπὸ σᾶς,

9 ὄχι ἐπειδὴ δὲν ἔχομεν αὐτὸ τὸ δικαίωμα, ἀλλὰ διὰ νὰ σᾶς δώσωμεν τὸν ἑαυτόν μας ὡς πράδειγμα πρὸς μίμησιν.

10 Καὶ ἀκόμη ὅταν ἤμαστε μαζί σας, αὐτὴν τὴν παραγγελίαν σᾶς ἐδίναμε, ὄτι ἐὰν δὲν θέλῃ κανεὶς νὰ ἐργάζεται, δὲν πρέπει οὔτε νὰ τρώγῃ.

11 Ἀλλ’ ἀκοῦμε ὅτι μερικοὶ ἀπὸ σᾶς διάγουν βίον ἀργὸν καὶ δὲν κάνουν καμμίαν ἐργασίαν, ἀλλὰ ἀσχολοῦνται μὲ ξένες ὑποθέσεις.

12 Εἰς τέτοιους ἀνθρώπους παραγγέλλομεν καὶ προτρέπομεν διὰ τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ κερδίζουν τὸ ψωμί τους μὲ μιὰ ἥσυχη ἐργασία.

13 Σεῖς δέ, ἀδελφοί, νὰ μὴ ἀποθαρρύνεσθε εἰς τὸ νὰ κάνετε τὸ καλόν.

14 Καὶ ἐὰν κάποιος δὲν ὑπακούῃ εἰς ὅσα λέγομεν εἰς τὴν ἐπιστολὴν αὐτήν, λάβετέ τον ὑπὸ σημείωσιν καὶ νὰ μὴ τὸν συναναστρέφεσθε διὰ νὰ ἐντραπῇ,

15 καὶ νὰ μὴ τὸν θεωρῆτε ὡς ἐχθρὸν ἀλλὰ νὰ τὸν συμβουλεύετε σὰν ἀδελφόν.

16 Αὐτὸς δὲ ὁ Κύριος τῆς εἰρήνης εἴθε νὰ σᾶς δίνει εἰρήνην πάντοτε μὲ κάθε τρόπον. Ὁ Κύριος νὰ εἶναι μαζὶ μὲ ὅλους σας.

17 Ὁ χαιρετισμὸς γράφετε μὲ τὸ χέρι ἐμοῦ τοῦ Παύλου, πρᾶγμα ποὺ εἶναι σημεῖον σὲ κάθε ἐπιστολήν μου· ἔτσι γράφω.
18 Ἡ χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ νὰ εἶναι μαζὶ μὲ ὅλους σας. Ἀμήν.