ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


13 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

«....Καὶ εἰς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, τὸ κύριον καὶ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν πατρὶ καὶ υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν....»   Τὴν Δευτέρα μετὰ τὴν Πεντηκοστή, ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Τὸ Ἅγιο Πνεῦμα εἶναι τὸ τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τὸ ὁποῖο ἐκπορεύεται ἐκ τοῦ Πατρός. Εἶναι ὁμοούσιο μὲ τὰ πρόσωπα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ κατὰ τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως «συνπροσκυνεῖται καὶ συνδοξάζεται» μὲ τὸν Πατέρα καὶ μὲ ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα καταγόταν ἀπὸ τὴ Βύβλο ἢ Βίβλο τῆς Παλαιστίνης, ἦταν θυγατέρα τοῦ ἐπιφανοῦς ἄρχοντος Εὐτολμίου καὶ ἄθλησε, τὸ 298 μ.Χ. κατὰ τοὺς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Σὲ ἡλικία πέντε ἐτῶν βαπτισθεῖσα ὑπὸ τοῦ Ἐπισκόπου Εὐθαλίου, τόσον ἀφοσιώθηκε στὸν Θεὸ καὶ τὴν μελέτη τῶν Γραφῶν, ὥστε δωδεκαετὴς ἐδίδασκε τοὺς ὁμηλίκους της νὰ ἀπέχουν ἀπὸ τὴ λατρεία τῶν εἰδώλων καὶ νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό. Ἔνεκα τῆς θεοφιλοῦς αὐτῆς δράσεώς της, καταγγέλθηκε στὸν ἀνθύπατ ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Φηλίκουλα ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Φηλίκουλα ἔζησε κατὰ τοὺς ἀποστολικοὺς χρόνους στὴ Ρώμη. Ἀρνηθεῖσα νὰ νυμφευθεῖ κάποιον ὀνόματι Φλάκκο καὶ νὰ θυσιάσει στὰ εἴδωλα, ἐκλείσθηκε στὴ φυλακὴ καὶ ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος Ἐπίσκοπος Λήδρας

Ὁ Ἅγιος Τριφύλλιος ἐγεννήθηκε στὴν Κύπρο πιθανῶς περὶ τὰ τέλη τοῦ 3ου αἰῶνος μ.Χ. Ὡς πατρίδα του θεωρεῖται ἡ Τριμυθούντα καὶ ἡ Λευκωσία. Σὲ ἕνα χειρόγραφο Συναξάρι ἀναφέρεται πὼς ὁ Ἅγιος εἶχε πατέρα ἕναν ἀπὸ τοὺς δώδεκα περιφανεῖς ἄνδρες ποὺ ὁ Μέγας Κωνσταντίνος εἶχε μετεφέρει ἀπὸ τὴ Ρώμη στὴ Κωνσταντινούπολη. Ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη ὁ νεαρὸς Τριφύλλιος μὲ τὴ μητέρα του Δομνίκη πῆγαν νὰ προσκυνήσουν στὰ Ἱεροσόλυμα καὶ στὴν ἐπιστροφή τους ἦλθαν στὴν Κύπρο. Ἐδῶ ὁ Τριφύλλιος συνδέθηκε μὲ τὸν Ἅγ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀντίπατρος Ἐπίσκοπος Βόστρων

Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν ὁ Ἅγιος Ἀντίπατρος, Ἐπίσκοπος Βόστρων, ὁ ὁποῖος ἔζησε κατὰ τὸ δεύτερο ἥμισυ τοῦ 5ου αἰώνος μ.Χ. Περὶ τοῦ Βίου του δὲν γνωρίζουμε κάτι σχετικό, ἀπὸ τὸ συγγραφικό του ἔργο δὲ διασώθηκαν δύο λόγοι του στὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου καὶ τὸ Γενέθλιον τοῦ Προδρόμου καὶ ἀποσπάσματα συγγράμματος κατὰ τῆς ὑπὲρ τοῦ Ὠριγένους Ἀπολογίας τοῦ Εὐσεβίου Καισαρείας. Ἡ ἀποδιδόμενη σὲ αὐτὸν συγγραφὴ κατὰ τοῦ Ἀπολιναρίου Λαοδικείας ἀποδείχθηκε ὅτι δὲν εἶναι ἰδική του. Ὁ αὐτοκράτορ ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ ἐξ ἀπάτης τὸν ἀντίχριστον προσκυνήσας

Εἶναι ἄγνωστο ἀπὸ ποῦ καταγόταν καὶ πότε ἤκμασε ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος. Τόση ἦταν ἡ ἀγάπη του πρὸς τὸν Χριστό, ὥστε διεμοίρασε τὰ ὐπάρχοντά του στοὺς πτωχοὺς καὶ ἐγκατέλειψε κάθε κοσμικὴ ἀπόλαυση, πλὴν τῆς ὑπερηφάνειας, τὴν ὁποία ἐπέτειναν οἱ ἔπαινοι τοῦ πλήθους πρὸς αὐτόν. Ἀποσυρθεὶς σὲ κελί, ἀσκήτεψε. Ἡ ὑπερηφάνειά του ὅμως τὸν ἀπεμάκρυνε ἀπὸ τὴ θεία Χάρη καὶ ἔτσι ὁ σατανᾶς εὑρῆκε τὴν εὐκαιρία νὰ εἰσβάλει στὸ πνεῦμά του. Παρουσιασθείς, λοιπόν, ἐνώπιον αὐτοῦ ὁ δαίμονας μεταμφιεσμένος σὲ ἄγγελο, τοῦ ...
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Ἄννα καὶ ὁ υἱὸς αὐτῆς Ἰωάννης

Κατὰ τή μεσοβυζαντινὴ περίοδο, 9ος αἰῶνας – μέσα 10ου αἰῶνα μ.Χ., ἀναδεικνύεται μία ἀκόμη ἁγία μορφὴ τῆς πόλης τῆς Λαρίσας ἡ ὁσία Ἄννα καὶ ὁ υἱός της Ἰωάννης. Τὸ συναξάρι τῆς ἁγίας Ἄννας ἐξέδωσε ὁ κ. Σταυρὸς Γουλούλης ἀπὸ τὸν κώδικα Vaticanus graecus 1558 (φφ. 71v-73r), ἕνα Μηνιαῖο τοῦ μηνὸς Ἰουνίου τοῦ 16ου αἰῶνα. Στα Synaxaria selecta τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως ἀναγράφεται: «τῆς ὁσίας μητρὸς ἠμῶν Ἄννης καὶ τὸν ὑϊό αὐτῆς Ἰωάννου». Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει σχετικὰ στον ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Διόδωρος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐξ Ἐμέσης

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Διόδωρος καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Ἔμεσα καὶ ἐμαρτύρησε σταυρωθείς.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Μύριοι Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι αὐτοὶ Μάρτυρες ἐτελειώθησαν διὰ ξίφους.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Εὐλόγιος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

Ὁ Σωφρόνιος Εὐστρατιάδης καὶ ἄλλοι θεωροῦν ὅτι πρόκειται περὶ τοῦ Εὐλογίου, Πατριάρχου Ἀντιοχείας, ἀφοῦ ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἀλεξάνδρου, Ἀρχιεπισκόπου Ἀλεξανδρείας, φέρεται κατὰ τὴ 13η Φεβρουαρίου. Ὅμως στοὺς Πατριαρχικοὺς καταλόγους τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀντιοχείας δὲν ἀναφέρεται τὸ ὄνομα Εὐλόγιος.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀνδρόνικος ὁ ἐν Μόσχᾳ ἀσκήσας

Ὁ Ὅσιος Ἀνδρόνικος τῆς Μόσχας καταγόταν ἀπὸ τὴν πόλη Ροστὼφ τῆς Ρωσίας καὶ ἔζησε τὸν 14ο καὶ 15ο αἰώνα μ.Χ. Ἀγάπησε τὴ μοναχικὴ ζωὴ καὶ σὲ μικρὴ ἡλικία εἰσῆλθε στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ραντονέζ. Γιὰ πολλὰ χρόνια ὑπῆρξε μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ καὶ τὸ ὄνομά του συνδέθηκε μὲ τὴν ἵδρυση τοῦ μοναστηριοῦ τοῦ Σωτῆρος τῆς Μόσχας. Ἡ ἱστορία τοῦ μοναστηριοῦ ξεκινᾶ μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν Κωνσταντινούπολη τοῦ Ἁγίου Ἐπισκόπου Ἀλεξίου, ὁ ὁποῖος μετέφερε ἕνα ἀντίγραφο τῆς Ἀχειροποι ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος ὁ ἐν Μόσχᾳ ἀσκήσας

Ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος ἐγεννήθηκε στὴ Ρωσία. Ὡς μοναχὸς ἀκολούθησε τὰ βήματα τοῦ Ἁγίου Σεργίου τοῦ Ραντονὲζ καὶ ἀργότερα ἔγινε ἡγούμενος τῆς μονῆς τοῦ Σωτῆρος τοῦ Ἀνδρονίκου τῆς Μόσχας. Ἐκοιμήθηκε ὁσίως μὲ εἰρήνη, τὸ 1427, καὶ τὸ τίμιο λείψανο αὐτοῦ ἐνταφιάσθηκε στὴ μονὴ τοῦ Ἀνδρονίκου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος ὁ Ἰβηρίτης

Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος καταγόταν ἀπὸ τὴν Ἰβηρία καὶ ἔζησε τὸν 10ο αἰώνα μ.Χ. Ἐξελέγη Μητροπολίτης στὴ Ρουμανία καὶ ἐκοιμήθηκε μὲ εἰρήνη, τὸ 1716.
περισσότερα...

Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νικολάου τοῦ Ἱερομάρτυρος

Τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ ἑορτάζεται ἡ εὕρεσις τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Νικολάου, τοῦ ἐν Καρυαῖς τῆς Λέσβου. Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸ γεγονός.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ ἐκ Σκλαταίνης

Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ὁ ἐκ Σκλαταίνης (Ῥίζωμα) ἔζησε μεταξὺ τῶν ἐτῶν 1475 μ.Χ. καί 1550 μ.Χ., ἂν ληφθεὶ ὑπ’ ὄψιν ὅτι διετέλεσε ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Στεφάνου Μετεώρων κατὰ τὸ ἔτος 1545 μ.Χ. Ὁ Ὅσιος Φιλόθεος ἤταν σύγχρονος μὲ τὸν Ἅγιο Βησσαρίωνα Ἀρχιεπίσκοπο Λαρίσης καὶ Τρίκκης καὶ κτήτορας τῆς Μονῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (Δουσίκου).   Ὁ ὅσιος Φιλόθεος λίγο πρὶν τὸ 1545 μ.Χ. ἀνακαίνισε ἢ μᾶλλον ξαναέκτισε τὸ παλαιὸ μικρὸ καὶ κομψὸ καθολικὸ τῆς Μονῆς, τὸ ναὸ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου μ ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ πρεσβύτερος, ὁ νέος χρυσόστομος καὶ ἐλεήμονας, ἐκ Χαλδίας τῆς Μικρᾶς Ἀσίας

Ὁ π. Ἰωάννης Τριανταφυλλίδης γεννήθηκε στις 10 Φεβρουαρίου 1836 μ.Χ. στο χωριὸ Λωρία (Μούζενα) τοῦ νομοῦ Τραπεζοῦντος, ἀπὸ εὐλαβεῖς γονεῖς, τὸν Τριαντάφυλλο καὶ τὴν Κυριακή. Ἐπειδὴ δεν ὑπῆρχε σχολεῖο στην πατρίδα του, ἔμαθε ἀπὸ ἔναν ἐγγράμματο τὰ κοινὰ γράμματα σὲ ἕξι μῆνες, ὄντας πολὺ εὐφυής.   Σὲ ἡλικία δεκατεσσάρων ἐτῶν ἔμεινε ὀρφανὸς ἀπὸ πατέρα γι' αὐτὸ ἀναγκάστηκε πρὸς ἐξεύρεση ἐργασίας να ξενιτευτεῖ στα παράλια τοῦ Πόντου, ὅπου ἐργαζόταν τὸν χειμῶνα σὲ ἀρτοποιεῖο καὶ τὸ καλοκαίρι ...
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Ἀλέξανδρα ἡ Ἡγουμένη καὶ θεμελιώτρια τῆς Μονῆς Ντιβέεβο

Ἡ Ἀγαθὴ Σεμιόνοβνα Μελγκούνοβα, ἤταν πολὺ πλούσια καὶ κατεῖχε πολλὰ κτήματα στο Γιάροσλαβ, στο Βλαντιμὶρ καὶ στο Ῥιαζάν. Ἀπὸ νέα ἔμεινε χήρα καὶ τὸ 1760 μ.Χ. ἔγινε μοναχὴ στή Μονὴ Φλορέφσκι τοῦ Κιέβου μὲ τὸ ὄνομα Ἀλέξανδρα. Δεν τῆς ἤταν γραφτὸ να μείνει πολὺ ἐκεῖ ἀφοῦ εἶδε σὲ ὅραμα τὴν Παναγία ἡ ὁποία τῆς εἶπε να φτιάξει ἕνα νέο μοναστῆρι.   Ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῆς Παναγίας καὶ μετὰ ἀπὸ δεκάδες προσκυνήματα, ἡ Ἁγία Ἀλέξανδρα ἔφτασε στον τόπο που εἶχε διαλέξει ἡ Παναγία. Ἤταν στό Ντιβέεβ ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Φανερωμένης στην Λευκάδα

Λίγα χιλιόμετρα ἔξω ἀπὸ τή Λευκάδα, σ’ ἕνα μαγευτικὸ τοπίο, πάνω σ’ ἕνα καταπράσινο λόφο, βρίσκεται κτισμένο τὸ μοναστῆρι τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης.   Σύμφωνα μὲ τὴν παράδοση, στό μέρος αὐτὸ παλαιότερα ἤταν χτισμένος ὁ ναὸς τῆς θέας Ἀρτέμιδος, στον ὁποῖο ὁ μαθητὴς τοῦ Ἀποστόλου Παύλου Ἠρωδίωνας, γονατιστός, προσευχήθηκε μὲ πιστὴ στο Θεὸ καὶ τὸ εἴδωλο τῆς Ἀρτέμιδας ἔπεσε κάτω καὶ ἔγινε θρύψαλα.   Στή θέση αὐτὴ οἱ χριστιανοὶ ἔχτισαν ἕνα μικρὸ ναὸ ἀφιερωμένο στην Παναγία. Τὸ 332 ...
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner