ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


1 ΙΟΥΛΙΟΥ

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καί Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι

Οἱ Ἅγιοι Ἀνάργυροι Κοσμᾶς καί Δαμιανός, κατάγονταν ἀπό τήν Ρώμη καί ἄθλησαν κατά τούς χρόνους τῶν ἀδελφῶν Αὐτοκρατόρων Νουμεριανοῦ καί Καρίνου (283-285 μ.Χ). Ἰατροί στό ἐπάγγελμα, θεράπευαν τούς συνανθρώπους τους δωρεάν στο ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, τούς δίδασκαν ταυτόχρονα τήν Χριστιανική πίστη καί ὁδηγοῦσαν πρός αὐτήν ὁσους εἶχαν ἰαθεῖ. Κάθε φορά πού πιέζονταν ἀπό κάποιον πλούσιο νά λάβουν ἀμοιβή, τόν συνεβούλευαν νά τή διαθέσει πρός τούς φτωχούς. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ ο Θεός ἐνίσχυσε τίς ἰατρικές τους ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Δισχίλιοι (2000) Μάρτυρες

Δέν διασώζεται ἁγιολογικό ὑπόμνημα. Οἱ Ἅγιοι Δισχίλιοι Μάρτυρες τελειώθηκαν, αφοῦ τούς ἀποκεφάλισαν, με ξῖφος.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι 25 Μάρτυρες ἐν Νικομηδείᾳ

Δέν διασώζεται ἁγιολογικό ὑπόμνημα γιά τούς Ἁγίους εἴκοσι πέντε Μάρτυρες. Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἐρρίφθησαν στήν φωτιά καί τελειώθηκαν, ἀφοῦ τούς ἀποκεφάλισαν.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Πότιτος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Πότιτος καταγόταν ἀπό την Σαρδηνία. Ὅταν ὁ πατέρας του, ὀνομαζόμενος Χύλας, ἔμαθε ὅτι τό παιδί του  εἶναι Χριστιανός, ἀναστατώθηκε. Με ὑποσχέσεις, παρακλήσεις καί ἀπειλές προσπάθησε νά ἀποτρέψει τόν υἱό του ἀπό την πίστη καί τήν ἀλήθεια. Θαυμάζοντας ὅμως, παρά τίς τιμωρίες, τήν ἐμμονή τοῦ Πότιτου καί ὁ πατέρας του πίστεψε στόν Χριστό. Ὁ Ἅγιος Πότιτος μαρτύρησε στή Νεάπολη τῆς Ἰταλίας, ἐπί αὐτοκράτορος  Ἀντωνίνου (138 – 161 μ.Χ.), ἀφοῦ μέ πνευματική ἀνδρεία ὁμολόγησ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μαυρίκιος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μαυρίκιος τελειώθηκε, ἀφοῦ τόν ἄλειψαν μέλι καί τόν κέντρισαν μέλισσες μέχρι θανάτου.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἰούλιος, Ἀαρών οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες ἐν Βρεττανίᾳ

Οἱ Ἅγιοι Ἰούλιος καί Ἀαρών ἦσαν στρατιῶτες καί μαρτύρησαν μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), τό 304 μ.Χ., στήν πόλη Καερλεόν τῆς Μεγάλης Βρεττανίας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἄνθιμος, γέροντας στήν ἡλικία καί πιθανότατα ἑλληνικῆς καταγωγῆς, ὅπως δείχνει καί τό ὄνομά του, μαρτύρησε στη Θεσσαλονίκη, ἐπί αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (285 – 305 μ.Χ.).
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Κάστος καί Σεκουνδῖνος οἱ Ἱερομάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Ἱερομάρτυρες Κάστος καί Σεκουνδῖνος ἦσαν Ἐπίσκοποι καί μαρτύρησαν, το 305 μ.Χ. στήν Καμπανία τῆς Ἰταλίας.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἀναστάσιος καί Εὐτύχιος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Εὐτύχιος ἄθλησε ἐπί αὐτοκράτορος  Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.). Ἦλθε ἀπό τή Συρία μαζί μέ τόν πατέρα του Ἀναστάσιο, τόν ἀδελφό του Βρίζιο καί ἐννέα ἄλλους συγγενεῖς του.  Ὅταν ἀποκεφαλίσθηκε ὁ πατέρας του στή Ρώμη, ἡ ὑπόλοιπη συνοδεία ξέφυγε. Ὁ Εὐτύχιος ἔφθασε στήν Τοσκάνη καί ἀκολούθησε ἐρημητική ζωή κοντά στή λίμνη Μπολσένα. Τελικά μαρτύρησε ἐκεῖ. Τό εἰκονογραφικό του σύμβολο εἶναι ὁ φοίνικας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Λεόντιος ὁ Ἐπίσκοπος Ἀουτούν

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Λεοντίου ἀναφέρεται στό Ἱερωνυμικό Μαρτυρολόγιο. Ἔζησε στή Γαλλία καί κατά τή διάρκεια τοῦ 5ου αἰῶνος μ.Χ. διετέλεσε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Ἀουτούν τῆς Γαλλίας. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 430 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἱλάριος ὁ Ὁμολογητής

Ὁ Ἅγιος Ἱλάριος ὁ Ὁμολογητής, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, το 535 μ.Χ., στήν πόλη Μάνς τῆς Γαλλίας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Γάλλος ὁ Ἐπίσκοπος Κλερμόν τῆς Γαλλίας

Ὁ Ἅγιος Γάλλος γεννήθηκε το 489 μ.Χ. καί διετέλεσε Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Κλερμόν τῆς Γαλλίας ἀπό το 527 μέχρι τό 551 μ.Χ. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 553 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Λεονόριος ἐκ Βρεττανίας

Ὁ Ὅσιος Λεονόριος ἔζησε κατά τον 6ο αἰῶνα στή Μεγάλη Βρεττανία, ἀκολούθησε τό μοναχικό βίο καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 570 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἐπάρχιος ὁ Ἔγκλειστος ὁ ἐν Γαλατίᾳ

Ὁ Ὅσιος Ἐπάρχιος ἔζησε στή Γαλατία κατά τόν 6ο αἰῶνα μ.Χ. Ἦταν δούκας τῆς πόλεως Πέριγκορντ τῆς Γαλλίας καί ἀπό ἀγάπη  πρός τό μοναχικό βίο ἀποσύρθηκε, τό 542 μ.Χ., στήν ἔρημο, ὅπου ἀσκήτεψε θεοφιλῶς. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 581 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Σερβανός ὁ Ἐπίσκοπος

Ὁ Ἅγιος Σερβανός καταγόταν ἀπό τή Σκωτία καί γεννήθηκε περί το 500 μ.Χ. Ἐργάσθηκε ἱεραποστολικά γιά τή στερέωση  τῆς πίστεως καί ἀποκαλεῖται Ἀπόστολος τῆς πόλεως Ὄρκνεϋ. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 583 μ.Χ. Σύμφωνα μέ μία παράδοση ὁ Ἅγιος Σερβανός ἦταν υἱός τοῦ βασιλέως Ἐλιούντ τῆς Κανᾶ καί τῆς Αλφίας, θυγατέρας τοῦ βασιλέως τῆς Ἀραβίας. Μετέβη στή Ρώμηκαί ἀπό ἐκεῖ στή Σκωτία, ὅπου καί παρέμεινε.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Λέων Β’ ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης

Ὁ Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στή Σικελία καί διακρίθηκε γιά τή θεολογική του παιδεία, τά ρητορικά προσόντα καί τήν ἀκριβῆ γνώση τῆς ἑλληνικῆς καί λατινικῆς γλώσσας. Ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ρώμης, τό 682 μ.Χ. καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη μετά δέκα μῆνες , τό 683 μ.Χ. Τό πλέον σημαντικό γεγονός τῆς ἀρχιερατείας του ἦταν ἡ συνυπογραφή  τῶν Πρακτικῶν τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, πού συνῆλθε στήν Κωνσταντινούπολη (680 – 681 μ.Χ.) καί ἡ καταδίκη τοῦ προκατόχου αὐτοῦ Ὁνωρίου ὡς αἱρετικοῦ, περιπεσόντος στήν α ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Πατρίκιος

Ὁ Ὅσιος Πέτρος καταγόταν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ἦταν υἱός τοῦ πατρικίου καί στρατηγοῦ Κωνσταντίνου καί ἤκμασε κατά τούς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Κωνσταντίνου καί Εἰρήνης (780 – 802 μ.Χ.) καί Νικηφόρου Α’ (802 – 811 μ.Χ.). Ἀπό μικρή ἡλικία ἀνατράφηκε ἀπό τούς θεόφιλους γονεῖς του μέ κάθε εὐσέβεια καί ἐπιδόθηκε μέ μεγάλο ζῆλο καί ἐπιμέλεια σέ γραμματικές καί φιλοσοφικές μελέτες, ὥστε λεγόταν γι’ αὐτόν ὅτι «πᾶσαν γραφήν ἐδιδάχθη ἑλληνικήν καί χριστιανικήν». Ἐξ’ αἰτίας τῶν πολλαπλῶν προσόντων ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος ἱδρυτής τῆς μονής Βαθέος Ρύακος

Ὁ Ὅσιος Βασίλειος καταγόταν ἀπό τήν Καππαδοκία καί ἤκμασε στούς χρόνους τοῦ Αὐτοκράτορος Κωνσταντίνου τοῦ Πορφυρογέννητου (901 – 595 μ.Χ.). Ἀφοῦ μετέβη στήν κωμόπολη τῆς Βιθυνίας Τρίγλια, ἵδρυσε τή μονή τοῦ Βαθέος Ρύακος, στήν ὁποία ἔζησε μέ ὁσιότητα. Διακρινόταν γιά τήν μεγάλη εὐσέβεια, τήν παιδεία καί τόν ζῆλο γιά τήν Ἐκκλησία καί τήν χριστιανική πίστη του. Ἀνηψιός του ἦταν ὁ Ὅσιος Ἰγνάτιος († 17 Σεπτεμβρίου), ὁ ὁποῖος διετέλεσε καί ἡγούμενος τῆς μονῆς αὐτῆς. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί ἐντα ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Μάρτυρας ὁ Θαυματουργός καί οἱ σύν αὐτῷ

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Κωνσταντῖνος καί ἡ συνοδεία αὐτοῦ κατάγονταν ἀπό διάφορους τόπους καί ἄθλησαν στήν Κύπρο περί τόν 12ο αἰῶνα μ.Χ. Αὐτοί, τριακόσιοι στόν ἀριθμό, ἐπιστρέφοντας ἀπό τά Ἱεροσόλυμα, ὅπου εἶχαν μεταβεῖ, γιά νά προσκυνήσουν τούς Ἁγίους Τόπους, ἀφοῦ γιά κάποιο χρονικό διάστημα παρέμειναν στήν ἐρημο τοῦ Ἰορδάνου, ἐπιβιβάσθηκαν σέ πλοῖο καί ἔφθασαν στήν Κύπρο, ὅπου καί ἐγκαταστάθηκαν σέ κάποια μονή. Ξεκινώντας ἀπό αὐτή, ὁ Κωνσταντῖνος μαζί μέ τρεῖς ἄλλους συμμοναστές του ἀνέπτυξε σοβαρή ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Λέων ὁ Ἐρημίτης

Ὁ Ὅσιος Λέων ὁ Ἐρημίτης, ἀφοῦ ἀσκήτεψε θεοφιλῶς ζώντας γυμνός μέσα στήν ἔρημο, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Λεόντιος ὁ Ἐπίσκοπος Ρανταούτι Μολδαβίας

Ὁ Ἅγιος Λεόντιος γεννήθηκε στό Ρανταούτι τῆς Μολδαβίας τόν 14ο αἰῶνα καί τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Λαυρέντιος. Ἀκολούθησε τή μοναχική ὁδό ζώντας σέ ἕνα μοναστήρι τοῦ Ρανταούτι, τό ὁποῖο ἀργότερα ἔγινε γνωστό ὥς μοναστήρι τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου. Μεταξύ τῶν πνευματικῶν του τέκνων ἦταν καί ὁ Ὅσιος Δανιήλ ὁ Ἡσυχαστής († 18 Δεκεμβρίου). Ἡ ἰσχυρά ἐπιθυμία τοῦ πρίγκηπος Ἀλεξάνδρου τοῦ Καλοῦ τόν ἀνέδειξε σέ Ἐπίσκοπο τπης πόλεως Ρανταούτι. Ἀφοῦ ἐποίμανε θεοφιλῶς τό ποίμνιό του ἐπί πολλά χρόνια, ἐπέστρε ...
περισσότερα...

Μετακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Ἰωάννου τῆς Ρίλας

Τα ἱερά λείψανα τοῦ Ὁσίου Ἰωάννου μετακομίσθηκαν στις 19 Ὀκτωβρίου στό Τύρνοβο καί ἀπό ἐκεῖ ἐπέστρεψαν, τήν 1η Ἰουλίου 1496, στό μοναστήρι τῆς Ρίλας.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Βασίλειος καί Εἰρήνη τοῦ Καζίν

Οἱ Ἅγιοι Βασίλειος καί Εἰρήνη, οἱ ἐπιλεγόμενοι Δίκαιοι, ἦσαν γεννήτορες τοῦ Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Κολγιαζίν († 17 Μαρτίου καί 26 Μαΐου), ἔζησαν βίο θεοφιλῆ καί εὐσεβῆ καί κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη, τό 1420.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ ὁ Διάκονος τοῦ Θεοῦ

Ὁ Ὅσιος Ἐφραίμ, ὁ ἐπιλεγόμενος Διάκονος τοῦ Θεοῦ, ἀσκήτεψε θεοφιλῶς στή μονή τοῦ Περεγιασλάβλ τῆς Ρωσσίας καί κοιμήιθηκε μέ εἰρήνη, τό 1701, σε ἡλικία 87 ἐτῶν.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner