ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


17 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ἡ Ἁγία Μαρίνα ἡ Μεγαλομάρτυς

Ἡ Ἁγία Μεγαλομάρτυς Μαρίνα καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια τῆς Πισιδίας, ἦταν θυγατέρα τοῦ ἱερέως τῶν εἰδώλων Αἰδεσίου καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Κλαυδίου Β’ (268 – 270 μ.Χ.). Μετά τόν θάνατο τῆς μητέρας της, σέ ἡλικία δώδεκα ἐτῶν, παραδόθηκε ἀπό τόν πατέρα της σέ γυναίκα, ἡ ὁποία κατοικοῦσε στήν ἀγροτική περιοχή τῆς Πισιδίας. Μετά ἀπό λίγο, ἡ γυναίκα αὐτή προσῆλθε στόν Χριστιανισμό καί ἀπό τή νεοφώτιστη πίστεψε στόν Χριστό καί ἡ Μαρίνα, ἡ ὁποία καί ἔλαβε τό θεῖο Βάπτισμα. Δέν ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Συμφορόζα ἡ Μάρτυρας καί τά τέκνα αὐτῆς

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Συμφορόζα ἦταν σύζυγος τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Γετούλου († 10 Ἰουνίου), ἐκ Τιβούρων τοῦ Λατίου. Συνελήφθη τό ἔτος 120 μ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ (117 – 138 μ.Χ.) καί ἐπειδή ἀρνήθηκε νά θυσιάσει τά εἴδωλα, ἐρρίφθη στόν ποταμό Ἄνιτο τῆς Ἰταλίας καί πνίγηκε. Τήν ἐπόμενη ἡμέρα ἐσφάγησαν καί τά ἑπτά τέκνα αὐτῆς.
περισσότερα...

Οἱ Ἁγίες Βεστία, Δονάτα, Σεκούνδη, Βερονίκη καί Ἰανουαρία οἱ Μάρτυρες οἱ ἐν Σίλῃ Καρθαγένης

Οἱ Ἁγίες μάρτυρες Βεστία, Δονάτα, Σεκούνδη, Βερονίκη καί Ἰανουαρία τελειώθηκαν διά ἀποκεφαλισμοῦ, τό 180 μ.Χ. ἐπί ἄρχοντος Σατουρνίνου. Δέν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιά τόν βίο τῶν Ἁγίων Μαρτύρων.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Σπεράτος, Νάρταλος, Κυττίνος, Βεντούριος, Λετάντιος, Φήλιξ καί Ἀκουϊλίνος οἱ Μάρτυρες ἐν Σίλῃ Καρθαγένης

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Σπεράτος, Νάρταλος, Κυττίνος, Βεντούριος, Λετάντιος, Φήλικας καί Ἀκουϊλίνος μαρτύρησαν μαζί μέ τίς προαναφερόμενες γυναῖκες Μάρτυρες διά ἀποκεφαλισμοῦ, τό 180 μ.Χ., ἐπί ἄρχοντος Σατουρνίνου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Δάσιος ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῷ μαρτυρήσαντες Κύριλλος καί Κοΐντος

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Δάσιος τιμᾶται τήν 20η Νοεμβρίου ὅπου καί ὁ βίος του.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀλβανός ὁ Πρωτομάρτυς τῆς Βρεττανίας καί ὁ σύν αὐτῷ Ἅγιος Ἀμφίβαλος ὁ Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀλβανός ἔζησε στήν πόλη Βερουλάμ καί ἦταν εἰδωλολάτρης στρατιώτης τοῦ Ρωμαϊκοῦ στρατοῦ τῆς Βρεττανίας. Ὁ Ἅγιος Βεδέας γράφει ὅτι ὁ Ἅγιος Ἀλβανός ἔζησε καί ἄθλησε ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.), ἄν καί οἱ σύγχρονοι ἱστορικοί ἔχουν ἐκφράσει τήν ἄποψη ὅτι πρέπει νά ἔζησε κατά τήν διάρκεια τῶν διωγμῶν τῶν αὐτοκρατόρων Δεκίου (254 μ.Χ.) ἤ Σεπτιμίου Σεβήρου (209 μ.Χ.). Κατ’ αὐτή τήν μαρτυρική περίοδο ὁ Ἅγιος Ἀλβανός προσέφερε φιλοξενία καί καταφύγιο στόν διωκόμενο χρ ...
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Μαρκελλίνα

Ἡ Ὁσία Μαρκελλίνα, ἀδελφή τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου, Ἐπισκόπου Μεδιολάνων, γεννήθηκε πιθανόν στά Τρέβηρα, περί τό 330 μ.Χ., ὅπου ὁ πατέρας της ἦταν πραιφέκτος τοῦ πραιτωρίου. Μετά τόν θάνατο τοῦ πατέρα της ἀκολούθησε τόν μοναχικό βίο καί ἐκάρη μοναχή διά χειρῶν τοῦ Ἐπισκόπου Ρώμης Τιβερίου τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων, τό ἔτος 353 μ.Χ. Ἡ Ὁσία κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 398 μ.Χ. καί ἐνταφιάσθηκε στήν Κρύπτη τῆς βασιλικῆς τοῦ Ἁγίου Ἀμβροσίου πλησίον τοῦ ἀδελφοῦ της.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Εὐφράσιος ὁ Ἐπίσκοπος Ἰωνοπόλεως

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Εὐφρασίου. Ἐκοιμήθη μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Ἐπίσκοπος Ὡξέρρης

Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος διετέλεσε Ἐπίσκοπος τῆς γαλλικῆς πόλεως Ὡξέρρης καί κοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη, τό ἔτος 512 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Φῆλιξ ὁ Ἐπίσκοπος Παβίας

Ὁ Ἅγιος Φῆλιξ γεννήθηκε στήν Ἀρελάτη τῆς Γαλλίας. Ὁλόκληρο τό λατινικό ὄνομά του εἶναι Magnus Felix Ennodius. Ἔμεινε ὀρφανός καί τά παιδικά του χρόνια τά ἔζησε στήν Παβία μέ μία θεία του. Το 493 μ.Χ., ὕστερα ἀπό ἕνα σύντομο ἀρραβῶνα, πού τόν διέλυσε μέ δική του πρωτοβουλία, χειροτονήθηκε διάκονος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Παβίας Ἅγιο Ἐπιφάνιο († 21 Ἰανουαρίου) καί ἀνέλαβε τήν κατήχηση τῶν νέων, ὥς τό 494 μ.Χ. Τό 514 μ.Χ., ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Παβίας. Μετεῖχε σέ δύο ἀποστολές, τό 515 καί τό 517 μ.Χ., ὕστ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος οἱ Ἰσαπόστολοι καί Θαυματουργοί

Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τιμᾶται τήν 11η Μαΐου, ὅπου καί ὁ βίος τους. Ἄγνωστο γιατί επαναλαμβάνεται σήμερα.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Σάββας, Κλήμης, Ἀγγελάριος, Γόρασδος καί Ναούμ οἱ Ἰσαπόστολοι καί Θαυματουργοί

Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Κλήμεντος, Σάββα, Ἀγγελαρίου, Γοράσδου καί Ναούμ, τιμᾶται τήν 11η Μαΐου, ὅπου καί ὁ βίος τους. Ἄγνωστο γιατί επαναλαμβάνεται σήμερα.
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Θεοδότη καταγόταν ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη καί μαρτύρησε κατά τήν περίοδο τῆς εἰκονομαχίας ἐπί αὐτοκράτορος Λέοντος Γ’ τοῦ Ἰσαύρου (717 – 741 μ.Χ.). Δέν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιά τόν βίο καί τό μαρτύριο τῆς Ἁγίας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Κένελμος ὁ Μάρτυρας ὁ πρίγκηπας τῆς Οὐαλίας

Ὁ Ἅγιος Κένελμος καταγόταν ἀπό τήν βασιλική οἰκογένεια τῆς Μερκίας, ἑνός ἐκ τῶν βασιλέων τῆς Ἀγγλοσαξωνικῆς Ἑπταρχίας. Γεννήθηκε τό 786 μ.Χ. καί πατέρας του ἦταν ὁ βασιλέας Κοενγοῦλφος. Σέ ἐνύπνιο εἶδε τόν θάνατό του καί μέχρι τήν δολοφονία του, γιά νά μην ἀνέλθει στόν θρόνο, διῆλθε τόν βίο του μέ ἄσκηση καί προσευχή.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Μέγας

Στοιχεῖα γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου ἀντλοῦμε ἀπό τόν βίο τοῦ Ὁσίου Νείλου τοῦ Μαλεΐνου († 26 Σεπτεβρίου). Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἦταν πολύ μορφωμένος καί ἄριστος ἑρμηνευτής τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Διετέλεσε ἡγούμενος τῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Ναζαρίου στό Μερκούριο τῆς Νότιας Ἰταλίας, στήν ὁποία ἄρχισε τόν ἀσκητικό του βίο ὁ Ὅσιος Νεῖλος. Ἀργότερα ἔζησε σέ σπήλαιο μέ ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἡσυχία, γι’ αὐτό καί ἐπονομάσθηκε Μεγάλος. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη μεταξύ τῶν ἐτῶν 950 – 960 μ.Χ.
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Μαρίνα ἡ διά Χριστόν Σαλή

Ἡ Ὁσία Μαρίνα, ἡ διά Χριστόν Σαλή, γεννήθηκε στήν Μεσσήνη τῆς Σικελίας ἀπό τήν οἰκογένεια Πανδαρίτη. Ὁ Βίος της καταγράφεται στή Λατινική Πατρολογία καί εἶναι γραμμένος ἀπό ἄγνωστο συγγραφέα, ὑπό τόν τίτλο «Vita sanctae Marinae virginis, autore incerto». Ἡ Ὁσία ἀντιστάθηκε στήν θέληση τῶν γονέων της νά νυμφευθεῖ καί ἔγινε μοναχή. Λόγῳ τῶν θαυμάτων πού ἐπιτελοῦσε, ἄρχισε νά τιμᾶται ὡς Ἁγία. Γιά τόν λόγο αὐτό ἐνδύθηκε μέ ἀνδρικά ροῦχα, πῆγε πρῶτα στήν Τρίπολη τῆς Συρίας καί ἀπό ἐκεῖ μετέβη στά ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Εἰρήναρχος ὁ ἐν Σολόφκϊυ

Ὁ Ὅσιος Εἰρήναρχος διετέλεσε ἡγούμενος τῆς μονῆς Σολόφκϊυ τῆς Ρωσίας. Τά καθήκοντά του ἀνέλαβε τό 1614 μετά ἀπό παράκληση τοῦ τσάρου Μιχαήλ Φεντόροβιτς. Ὁ Ὅσιος ἐργάσθηκε πολύ, γιά νά καλλιεργήσει πνευματικά τούς Χριστιανούς τῆς περιοχῆς, ἀλλά καί νά τούς συμπαρασταθεῖ σέ περίοδο πολέμων. Ἀφοῦ ἀσκήτεψε θεοφιλῶς, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 1628.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Λεωνίδας ὁ ἐν τῇ ἐρήμῳ Οὐστνέντουμα τῆς Ρωσίας ἀσκήσας

Ὁ Ὅσιος Λεωνίδας ζοῦσε στήν περιοχή Ποσεχόνσκϊι τῆς περιφέρειας Βολογκντά καί ἀσχολιόταν μέ ἀγροτικές καλλιέργειες. Ὅταν ἔφθασε σέ ἡλικία πενήντα ἐτῶν, εἶδε στόν ὕπνο του τήν Θεοτόκο, ἡ ὁποία τοῦ ζήτησε νά πάει σέ μοναστήρι τῆς Ντβίνα καί νά πάρει ἀπό ἐκεῖ τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας Ὁδηγήτριας καί νά χτίσει ναό στήν ὄχθη τοῦ ποταμοῦ Λούζα κοντά στό ὄρος Τουρίν. Ὁ Ὅσιος Λεωνίδας δίστασε νά ἀκολουθήσει τίς ὁδηγίες τῆς ὀπτασίας του, θεωρώντας ὅτι ἦταν ἕνα ἁπλό ὄνειρο. Ὅμως, μετά ἀπό αὐτό, πῆγε στό ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Νικόλαος ὁ Β’ τσάρος Ρωσσίας, Ἀλεξάνδρα ἡ βασίλισσα, Ἀλέξιος, Ὄλγα ἡ δούκισσα, Τατιάνα ἡ δούκισσα, Μαρία ἡ δούκισσα, Ἀναστασία ἡ δούκισσα καί οἱ σύν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος (Ρομανώφ), τσάρος της Ρωσσίας, γεννήθηκε στίς 18 Μαΐου 1868 στήν Ἁγία Πετρούπολη καί ἦταν ὁ μεγαλύτερος υἱός τοῦ αὐτοκράτορος τῆς Ρωσσίας Ἀλεξάνδρου Γ’ καί τῆς Μαρίας. Ἡ περίοδος τῆς διακυβέρνησής του τελείωσε μέ τήν ἔναρξη τῆς Ρωσσικῆς Ἐπανάστασης, τό 1917, ὁπότε καί ἐκτελέσθηκε τόσο ὁ Νικόλαος ὅσο καί τά λοιπά μέλη τῆς αὐτοκρατορικῆς οἰκογένειας ἀπό τούς Μπολσεβίκους, παρ’ ὅλο πού εἶχε προηγουμένως παραιτηθεῖ. Στίς ἀρχές Μαρτίου 1917, ἡ Προσωρινή Κυβέρνηση ἔβαλε τόν Νικόλα ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἐπίσκοπος Γκόρνιο Καρλοβικίου

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Σάββας (κατά κόσμον Σβέτοζαρ Τρλάτζιτς) γεννήθηκε στήν πόλη Μόλ τῆς Σερβίας ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς, τόν Στέφανο καί τήν Ἐλισάβετ. Ἡ ἐκπαίδευσή του ὁλοκληρώθηκε μέ τήν φοίτησή του στό ἐκκλησιαστικό Σεμινάριο τοῦ Καρλοβικίου καί τή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Βελιγραδίου. Το 1909, χειροτονήθηκε διάκονος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Τιμισοάρας καί στήν συνέχεια, μετά δέκα ἡμέρες, πρεσβύτερος. Ἐργάσθηκε μέ ἔνθεο ζῆλο σέ πολλές ἐνορίες καί ἀργότερα διορίσθηκε γραμματέας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Μητροπολίτης Δαμπροβοσνίας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πέτρος γεννήθηκε στίς 24 Ἰουνίου 1866 καί ἦταν υἱός τοῦ ἱερέως Μπόγνταν Ζίμοντζιτς. Φοίτησε στήν θεολογική Σχολή τοῦ Τσερνόβιτσε καί ἐκάρη μοναχός, στίς 6 Σεπτεμβρίου 1895. Ἀκολούθησε ἡ χειροτονία του εἰς διάκονον καί πρεσβύτερον. Τό 1903, ἐκλέγεται Ἐπίσκοπος Ζαχουμίου καί Ἑρζεγοβίνης καί, τό 1920, Μητροπολίτης Δαμπροβοσνίας. Μέ τό ξέσπασμα τοῦ Β’ Παγκοσμίου Πολέμου τόν συμβουλεύουν, γιά νά γλυτώσει τήν ζωή του, νά καταφύγει στό Βελιγράδι ἤ τό Μαυροβούνιο. Ἐκεῖνος μέ θᾶρρο ...
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner