ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος ὁ Μάρτυρας

Ημ. Εορτής: 3 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 458
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

γιος νατόλιος, ποος ταν ερέας κα ντιπρόσωπος τς κκλησίας τς λεξανδρείας, κατ τ τος 449 γινε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως. Στν πατριαρχικ θρόνο, τν πρότεινε μονοφυσίτης Πατριάρχης λεξανδρείας Διόσκορος Α’, λπίζοντας τι θ τν χει συνεργό του.

μως δν κατόρθωσε ν πετύχει τ σχέδιά του, γιατί πρτος νατόλιος ταν ατς πο πέγραψε τν καθαίρεση το Διόσκουρου στὴν Δ’ Οκουμενικ Σύνοδο, πο γινε στν Χαλκηδόνα κα νέταξε στ δίπτυχα τ νομα το γίου Φλαβιανο, πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως, τν ποο εχε καθαιρέσει Διόσκορος κατ τν λστρικ Σύνοδο τς φεσου τ 449 μ.Χ., κα πιπλέον στειλε πιστολς πρς λους τους πισκόπους ν ναθεματίζουν τος αρετικούς.
νατόλιος φο ποίμανε σωστ κα μ τν καλύτερο τρόπο τν κκλησία, θανατώθηκε δικα π τος αρετικος τ 458 μ.Χ.


πολυτίκιον. χος γ’. Τν ραιότητα.

ργω τν κλσίν σου, σφραγίζων σιε, λόγοις κα πράξεσι, τ κόσμ φανας, τς πρ νον νατολς, τν λλαμψιν εράρχα· σ γρ νατόλιε, τν Χριστν νεκήρυξας, διπλον τας θελήσεσιν, συγχύτως κα φύσεσιν, πόστασιν δ φέροντα μίαν, πρς σωτηρίαν τν ψυχν μν.


Κοντάκιον. Ἦχος πλ. β’. Τὴν ὑπὲρ ἡμῶν.

Τὴν ἀνατολήν, τῆς θείας φωτοφανείας, φέρων ἐν ψυχῇ, ὡς λύχνον Ὀρθοδοξίας, διαλύεις τὴν νύκτα, τῶν αἰρέσεων Ὅσιε, καὶ πρὸς ὄρθρον θείας πίστεως, κατευθύνεις Ἀνατόλιε, τοὺς ἐκ πόθου ἀκβοῶντάς σοι· Αὐτὸς ἡμῶν φωτισμός, ὤφθης μύστα Χριστοῦ.


Μεγαλυνάριον.
Τῇ φωτοδοσίᾳ τῆς μυστικῆς, ἐκλελαμπρυσμένος, Ἱεράρχα ἀνατολῆς, φῶς τῷ κόσμῳ ὤφθης, καὶ τῷ Πατρὶ τῶν φώτων, ἡμᾶς ἀεὶ προσάγεις, ὦ Ἀνατόλιε.  • banner

  • banner

  • banner