ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Ναυπλιώτης

Ημ. Εορτής: 1 Φεβρουαρίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 1655 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος: Ναυπλίου
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυς Ἀναστάσιος γεννήθηκε στὸ Ναύπλιο καὶ ἦταν Ζωγράφος. Ἐξισλαμίσθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους καὶ ἀφοῦ ἦλθε στὸν ἑαυτό του, ἀποκήρυξε τὸν Ἰσλαμισμὸ καὶ ὁμολόγησε μὲ παρρησία καὶ γενναιότητα τὴν πίστη του στὸν Χριστό. Οἱ Τοῦρκοι προσπάθησαν νὰ τὸν δελεάσουν καὶ τὸν ἀπείλησαν μὲ τὴν ζωή του. Ἐκεῖνος ὅμως παρέμεινε ἀκλόνητος στὴ χριστιανικὴ ὁμολογία του καὶ ὑπέστη μαρτυρικὸ θάνατο στὸ Ναύπλιο, τὸ ἔτος 1655 μ.Χ., ἀφοῦ διαμελίσθηκε ἀπὸ τοὺς Τούρκους.


Ἀπολυτίκιον  Ηχος α΄.

Τοίς ξίφεσιν τό σῶμα εἰς λεπτά μερισθέντος σου,

ὑπ’Ἀγαρηνῶν τῶν ἀθέων  μέγας ὤφθης ἐν μάρτυσιν.

Καί πλήρης θείας χάριτος δειχθεῖς θαυμάσιος ἐγένου τοίς πιστοίς.

Διά τοῦτο καί ἠμεῖς σου τήν μνήμην τήν φαιδράν Ἀναστάσιε ἐκτελούμεν.

Χαίροις οὔν νεομάρτυς τοῦ Χριστοῦ , χαίροις τό ἡμέτερον καύχημα

καί χαίροις ὁ πολιοῦχος τέ Ναυπλίου ἔνδοξε.

  

Ἕτερο  Ἀπολυτίκιο. 

Μέγαν εὕρατο, πόλις Ναυπλίου, σὲ ὑπέρμαχον, καὶ πολιοῦχον, 

Ἀθλοφόρε Χριστοῦ Ἀναστάσιε, Ἀγαρηνῶν γὰρ καθεῖλες τὸ

φρύαγμα, καὶ ἐν σταδίῳ Χριστὸν ὡμολόγησας· δι’ ὃ Ἅγιε, μὴ

παύσῃ δεόμενος, τοῦ λυτρωθῆναι κινδύνων, τὰς ψυχὰς τῶν 

εὐφημούντων σε.Κοντάκιον. Ἦχος δ΄. Ἐπεφάνης σήμερον.

Εὐφημεῖν οὐ λείπομεν, τοὺς σοὺς ἀγῶνας, Μάρτυς Ἀναστάσιε, 

ὑπὲρ Χριστοῦ οὓς ὑπέστης·  μέγας ἐδείχθης ἐν Μάρτυσι, σοφὲ τοῖς 

νέοις,  καὶ χαίροις τῷ κτίστῃ σου.Μεγαλυνάριον.

Χαίροις τοῦ Ναυπλίου γόνος λαμπρός, Ἀργολίδος πάσης, 

ἀπροσμάχητος βοηθός,  χαίροις Ἐκκλησίας, Χριστοῦ ὁ

ἀντιλήπτωρ,  Νεομαρτύρων κλέος ὦ Ἀναστάσιε.


  • banner

  • banner

  • banner