ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

Ημ. Εορτής: 3 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

εκόνα της, πάντα σύμφωνα μ προφορικς παραδόσεις πο βρίσκονται στ Μον Χιλανδαρίου, βρισκόταν στ Λαύρα το σιου Σάββα το γιασμένου.

Πρν πεθάνει σιος Σάββας επε σ' ατος πο ταν γύρω π τ κρεβάτι του, τι κάποτε θ πισκεφθε τ Λαύρα κάποιο βασιλοπαδι, Σάββας νομαζόμενος κα ατός. Ν το δοθε λοιπν εκόνα τς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης σν ελογία.

Γεγονς πο γινε τν 13ο αἰῶνα, ταν τ Λαύρα πισκέφθηκε γιος Σάββας Σέρβος, κτήτορας τς Μονς Χιλανδαρίου το γίου ρους. Ατς μετέφερε τν γία ατ εκόνα στ γιον ρος, κα συγκεκριμένα στ μον τν ποία διος δρυσε.
Σήμερα βρίσκεται σ κκλησία τν Καρυν το γίου ρους, πο πόκειται στ Μον Χιλανδαρίου, κα εναι τοποθετημένη στ δεξι μέρος το τέμπλου, που κανονικ θ πρεπε ν ταν Κύριος, πο βρίσκεται στ ριστερ μέρος το τέμπλου.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Τῆς ἐρήμου πολίτης.
Τὴν θείαν σου Εἰκόνα ὡς τῆς δόξης σου σκήνωμα, Γαλακτοτροφοῦσα Παρθένε, προσκυνοῦντες δοξάζομεν· ἐκ ταύτης γὰρ πηγάζεις μυστικῶς, τὸ γάλα τῶν ἀΰλων δωρεῶν, καὶ ἐκτρέφεις τὰς καρδίας καὶ τὰς ψυχάς, τῶν πίστει ἐκβοώντων σοι· δόξα τοῖς μεγαλείοις σου Ἁγνή, δόξα τοῖς θαυμασίοις σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς σου ἀφάτῳ χρηστότητι.


Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τὴν ἐν πρεσβείαις.
Τὴν μητρικῶς θηλάζουσαν ὥσπερ βρέφος, τὸν ἐξ αὐτῆς ἀνερμηνεύτως γεννηθέντα, τὴν μόνην Θεοτόκον ὑμνήσωμεν, τὴν γαλακτοτροφοῦσαν Χριστὸν τὸν Θεὸν ἡμῶν· πολλῶν γὰρ κινδύνων ἡμᾶς ῥύεται.


Μεγαλυνάριον.
Γαλακτοτροφούσης τὴν ἱεράν, καὶ σεπτὴν Εἰκόνα, προσκυνήσωμεν ἀδελφοί· χάριν γὰρ βλυσταίνει, ἀρρήτου συμπαθείας, καὶ θάλπει τὰς καρδίας, καὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.  • banner

  • banner

  • banner