ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες ἐν Αἰγύπτῳ

Ημ. Εορτής: 5 Ιουνίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες: Μαρκιανός, Νίκανδρος, Ἀπόλλων, Ὑπερέχιος, Λεωνίδης, Ἄρειος, Γοργίας, Σελληνιάδα, Εἰρήνη, Πάμβων
Εορταζόμενο όνομα:

Ὅλοι μαζὶ ἀποτελοῦσαν μιᾷ ὁμάδα χριστιανῶν, ποὺ ἤξεραν ὄχι μόνο να πιστεύουν, ἀλλὰ καὶ να πάσχουν, πρόθυμα καὶ εὐχάριστα για τὸ Χριστό. Καταγγέλθηκαν στον εἰδωλολάτρη ἔπαρχο τῆς Ἀλεξάνδρειας, καὶ ὁμολογῆσαν θαρραλέα τὴν πιστὴ τοὺς. Μάταια αὐτὸς ἐλπίζε ὅτι θὰ μποροῦσε να ἐκφοβίσει τουλάχιστόν τις γυναῖκες, καὶ να τὶς πείσει να προσφέρουν θυσία στα εἴδωλα. Ὑποσχέσεις καὶ ἀπειλές, συντρίφτηκαν μπροστὰ στῇ σταθερότητα τῆς πιστῆς τῶν γυναικῶν καὶ γρήγορα διδάχτηκε, ὅτι ὁ σταυρὸς μπορεὶ ν' ἀναδεικνύει καὶ γυναῖκες γενναιότερες ἀπὸ ἄνδρες. Τότε ὁ ἔπαρχος, διέταξε να θανατωθοὺν ὅλοι διὰ πεινᾷς καὶ διψᾷς. Μέρες ὁλόκληρες ἔμειναν νηστικοὶ καὶ γυμνοί, ἐκτεθειμένοι στον ψυχρὸ χειμῶνα. Προκλητικότατα οἱ στρατιῶτες, ἔπιναν καὶ ἔτρωγαν τὰ καλύτερα φαγητὰ μπροστὰ τοὺς. Αὐτοὶ ὅμως, μὲ θερμὴ καὶ ἀδιάλειπτη προσευχὴ καὶ δεήσῃ πρὸς τὸν Χριστό, ἀντιμετώπιζαν τῇ φρικτῇ καὶ ὑπερανθρώπη δοκιμασία. Τελικά, ἄνδρες καὶ γυναῖκες, πέθαναν ἀπαρασάλευτοι στην πιστὴ τοὺς, ψάλλοντες τὸ ὄνομα τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
  • banner

  • banner

  • banner