ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ὁ Ἅγιος Ζαφείριος ὁ Νεομάρτυρας

Ημ. Εορτής: 11 Ιουνίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα:

Στον κώδικα 743 (6250) τῆς Ῥωσικῆς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονα Ἁγίου Ὅρους σημειώνεται τὸ ἑξῆς:

«Ες τό γιώνυμον ρος το θω κατά 1821, 1822, 1823, τε ξεράγη ες τήν λλάδα πανάστασις, λθεν μπομπούτ πασς τς Θεσσαλονίκης καί πέταξεν τό ρος καί πολλά δεινά συνέβησαν. Ετα ποστείλας νθρώπους δικούς του ες τό ρος, σύναξαν τά ερισκόμενα παιδία, 70 τόν ριθμόν, καί γαγον ατά ες τήν Θεσσαλονίκην καί τά τούρκευσαν. να δέν μόνον στάθη σταθερόν ες τήν πίστιν καί μαρτύρησεν, νόματι Ζαφείριος».

Ἀκολουθία τοῦ Ἁγίου συνέταξε ὁ ἱερομόναχος Ἀθανάσιος Σιμωνοπετρίτης, Ὑμνογράφος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.


πολυτκιον. Ἦχος α΄. Τῆς ἐρήμου πολίτης.

Ἐν τῇ πίστεως πέτρα ἐδρασθεὶς γενναιότατα, πλάνην ἐμυκτήρισας Ἀγαρ, νεομάρτυς Ζαφείριε· νεότητος τὸ ἄνθος παριδών, τὸ αἷμα σου προσήνεγκας Θεῷ· ὅθεν στέφει ἐκοσμήθης ἐν οὐρανοῖς, ὡς ἀθλητὴς χριστόψυχος. Δόξα τῷ σὲ καλέσαντι Θεῷ, δόξα τῷ σὲ δυναμώσαντι, δόξα τῷ δεδωκότι σὲ ἡμῖν, μεσίτην ἀκαταίσχυντον.


Κοντκιον. Ἦχος δ΄. Ὁ ὑψωθείς.

Στερωθεὶς ἐπὶ τῆς πίστεως πέτραν, παραμονή σου ἐν τῷ Ὅρει τοῦ Ἀθῳ, γενναίως ἐκαρτέρησας τυράννων ἀπειλάς, καὶ Μωάμεθ ἤλεγξας τὴν σκοτώδη θρησκείαν, ὅθεν ὥσπερ πρόβατον, καθαρὸν τοῦ Δεσπότου, ἐθυσιάσθης καὶ στεφανωθείς, ἐν Παραδείσῳ, εὐφραίνη Ζαφείριε.

Μεγαλυνριον
Ἰησοῦν κηρύξας Λόγον Θεοῦ, καὶ ἐλέγξας Ἀγαρ, τὸν ψυχώλεθρον σκοτασμόν, μάρτυς ἀνεδείχθης, Ζαφείριε τρισμάκαρ, πρεσβεύων ὑπὲρ πάντων, τῶν γεραιρόντων σε.

 

Ἕτερον Μεγαλυνάριον

Σάπφειρος ὑπάρχων θεολαμπής, Ζαφείριε ὤφθης, νεομάρτυς τοῦ Ἰησοῦ, τὸ τῆς Ἐκκλησίας, διάδημα κοσμήσας, καὶ φωτισμὸν παρέχων, τοῖς ἀνυμνούσι σε.


  • banner

  • banner

  • banner