ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἡ Ἁγία Ὄλγα ἡ Ἰσαπόστολος

Ημ. Εορτής: 11 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως: 969 μ.Χ.
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων: 1009
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Ὄλγα

Ἡ Ἁγία Ἰσαπόστολος Ὄλγα, φύση ἀγαθή καί φιλάνθρωπος, ἦταν Ρωσσίδα στήν καταγωγή. Γεννήθηκε τό ἔτος 895 μ.Χ., στό Πσκώβ καί ἦταν θυγατέρα Βαράγγων εὐγενῶν. Διετέλεσε σύζυγος τοῦ ἡγεμόνος τοῦ Κιέβου Ἰγκόρ. Εἶναι ἡ πρώτη Ἁγία προσερχόμενη ἀπό τούς Ρώς. Ὁ σύζυγός της δολοφονήθηκε τό ἔτος 945 μ.Χ. ἀτούς Δρεβλιανούς κατά τήν συλλογή φόρου ὑποτέλειας, μέ ἀποτέλεσμα ὁ θρόνος νά περάσει στόν μικρό υἱό τους Σβιατοσλάβο. Ἔτσι ἡ Ἁγία ἀνέλαβε χρέη ἐπιτρόπου μέχρι τήν ἐνηλικίωσή του, ἀσκώντας σχεδόν δύο δεκαετίες τήν πραγματική ε’ξουσία στό κράτος.

Τό ἔτος 957 μ.Χ., μετέβη στήν Κωνσταντινούπολη, ἀσπάσθηκε τόν Χριστιανισμό καί ἔλαβε τό ὄνομα Ἑλένη. Βαπτίσθηκε ἀπό τόν Πατριάρχη Ἅγιο Πολύευκτο ( 5 Φεβρουαρίου) μέ ἀνάδοχο τόν αὐτοκράτορα Κωνσταντῖνο Ζ’ τόν Πορφυρογέννητο. Κατά τήν διάρκεια τοῦ βαπτίσματός της ὁ Ἅγιος Πολύευκτος τῆς εἶπε: «Σύ εἶσαι εὐλογημένη μεταξύ τῶν γυναικῶν τῆς Ρωσσίας, διότι ἠγάπησας τό φῶς καί ἀπέρριψας τό σκότος. Οἱ υἱοί τῆς Ρωσσίας θα σέ αὐλογοῦν εἰς γενεάν καί γενεάν».

Τό βάπτισμα τῆς μεγάλης ἡγεμονίδος τοῦ Κιέβου Ὄλγας ὑπῆρξε αποφασιστικό γιά τίς προοπτικές τοῦ Χριστιανισμοῦ στήν Ρωσσία, λόγῳ τοῦ ἰδιαίτερου κύρους καί τῆς ἐξέχουσας αὐθεντίας τοῦ ἡγεμόνος στόν σλαβικό κόσμο. Ὅταν ἡ Ἁγία ἐπέστρεψε στήν πατρίδα της, διέταξε τήν καταστροφή τῶν εἰδώλων καί συνέβαλε μέ τίς ἄοκνες προσπάθειες καί τήν ἐνδελεχῆ διδασκαλία της στόν ἐκχριστιανισμό τῶν Ρώσσων. Ἕνας ἀπό τούς ἐγγονούς της, ὁ Μέγας Βλαδίμηρος ( 15 Ἰουλίου), θα γινόταν ἀργότερα ὁ ἡγέτης τῶν Ρώς πού βάπτισε τόν Ρωσσικό λαό, τό 988 μ.Χ.

Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό ἔτος 969 μ.Χ. Το 1009 ὁ Μέγας Βλαδίμηρος κατέθεσε τό ἀδιάφθορο λείψανό της στόν περίφημο ναό Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό Κίεβο.
  • banner

  • banner

  • banner