ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


Ἡ Ἁγία Βερονίκη ἡ αἱμορροούσα , ἥν ἰάσατο ὁ Χριστός

Ημ. Εορτής: 12 Ιουλίου
Ημ. Γέννησης:
Ημ. Κοιμήσεως:
Ημ. Ανακομιδής Λειψάνων:
Πολιούχος:
Λοιπές πληροφορίες:
Εορταζόμενο όνομα: Βερονίκη

Ἡ Ἁγία Βερονίκη καταγόταν ἀπό τήν Πανεάδα τῆς Παλαιστίνης. Πάσχοντας ἀπό αἱμορραγίες θεραπεύθηκε ἀπό τόν Ἰησοῦ Χριστό χάρη στήν πίστης της πρός Αὐτόν. Τό Περιστατικό αὐτό ἀναφέρεται ἀπό τούς εὐαγγελιστές Μᾶρκο, Ματθαῖο καί Λουκᾶ ὡς ἑξῆς:

Ὅταν ὁ Ἰησοῦς, συνοδευόμενος ἀπό ἀμέτρητο πλῆθος, μετέβαινε στήν οἰκία τοῦ ἀρχισυνάγωγου Ἰαείρου, τοῦ ὁποίου ἡ μονάκριβη θυγατέρα βρισκόταν καθηλομένη σέ ἐπιθανάτιο κρεβάτι, κάποια γυναίκα ὀνόματι Βερονίκη πάσχοντας ἀπό αἱμορραγίες γιά δώδεκα χρόνια, ἡ ὁποία ἀκολούθησε μέ τό πλῆθος, σκέφθηκε ὅτι ἄν μποροῦσε νά ἀκουμπήσει τό ἱμάτιο τοῦ Ἰησοῦ, θα θεραπευόταν. Μέ αὐτή τήν πίστη, λοιπόν, στήν καρδιά της πλησίασε καί κρυφά καί μέ κόπο ἀκούμπησε τό κάτω ἄκρο τοῦ ἱματίου Αὐτοῦ καί ἀμέσως θεραπεύθηκε.

Ἡ Ἁγία Βερονίκη, ἀφοῦ ἔζησε βίο θεοφιλῆ, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.

Εὑροῦσα τήν ἴασην, παρά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτόν ἐθεράπευσας, δι’ ἐναρέτου ζωῆς, καί βίου σεμνότητος· ὅθεν τῆς οὐρανίου, μετασχοῦσα εὐκλείας, πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, Βερονίκη Ἁγία, ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων, τά σά προτερήματα.


Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.

Τῷ Χριστῷ προσέδραμες, θερμῇ τῇ πίστει, καί τυχοῦσα πάνσεμνε, τῆς θεραπείας παρ’ αὐτοῦ, δι’ ἀρετῆς κατηξίωσαι, ὦ Βερονίκη τῆς ἄνω λαμπρότητος.


Μεγαλυνάριον.

Χάριτος τυχοῦσα παρύ Χριστοῦ, βίον Βερονίκη, ἐβιώσω θεοφιλῆ, οὗπερ ἐν ταῖς τρίβοις, ὀδήγει ταῖς λιταῖς σου, τοὺς τῇ θερμῇ πρεσβείᾳ σου καταφεύγοντας.  • banner

  • banner

  • banner