ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


3 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ὑάκινθος ὁ Κουβικουλάριος (Θαλαμηπόλος)

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ὑάκινθος γεννήθηκε στήν Καισάρεια τῆς Καππαδοκίας καί ἄθλησε στά χρόνια τοῦ αύτοκράτορος Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.). Ἦταν Κουβικουλάριος (δοῦλος ἀπελεύθερος) καί ὑπηρετοῦσε στή Ρώμη, δίπλα στήν τράπεζα τοῦ αύτοκράτορος.Ὅταν ξεσηκώθηκε διωγμός ἐναντίον τῶν Χριστιανῶν, ὁ Ὑάκινθος δέν δίστασε νά προσεύχεται δημόσια καί νά ἐπικαλεῖται τή βοήθεια τοῦ Χριστοῦ ὑπέρ τῶν πιστῶν του. Ἀφοῦ κατηγορήθηκε ἐξ’ αἰτίας αὐτῶν, κλήθηκε ἐνώπιον τοῦ αὐτοκράτορος, ὁ ὁποῖος, ἀφοῦ τόν ἐπέπληξε μέ δριμύτ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Κρῖσπος ὁ Ἐπίσκοπος Συρακουσῶν

Ὁ Ἅγιος Κρῖσπος καταγόταν ἀπό τίς Συρακοῦσες και ἔγινε Ἐπίσκοπος τῆς γενέτειράς του. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 84 μ.Χ.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Θεόδοτος, Θεοδότη, Δολινδούχ οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Θεόδοτος, Θεοδότη, Δολινδούχ καί ἡ συνοδεία τους Διομήδης, Εὐλάμπιος καί Ἀσκληπιάδης ζοῦσαν στή Ρώμη, ὅπου καί ἄθλησαν στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτοροςΤραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.). Κατά τόν διωγμό πού κινήθηκε ἐκείνη τήν ἐποχή ἐναντίων τῶν Χριστιανῶν συνελήφθησαν καί ἀφοῦ διατάχθηκαν νά ἀποκηρύξουν τό Χριστό καί νά θυσιάσουν στά εἴδωλα, ἀρνήθηκαν. Κατόπιν αὐτοῦ, ἀφοῦ  ὑπέστησαν φοβερά βασανιστήρια, ἐρρίχθησαν στή φυλακή, ὅπου ἐγκρατεῖτο καί ὁ Κουβικουλάριος Ὑάκινθος. Ἐκεῖ ὑποβ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Μάρκος καί Μωκιανός οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Μάρκος καί Μωκιανός εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ κατάγονταν καί πότε ἄθλησαν. Κατηγορήθηκαν στόν ἔπαρχο Μάξιμο ὡς Χριστιανοί, συνελήφθησαν καί ὁδηγήθηκαν ἐνώπιόν του, ἐνῶ πιέζονταν νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἀρνήθηκαν νά συμμορφωθοῦν καί καταδικάσθηκαν στό θάνατο δι’ ἀποκεφαλισμοῦ. Ἐνῶ ὁδηγοῦνταν στόν τόπο τῆς ἐκτελέσεώς τους, ἀκολουθοῦσαν τά τέκνα καί οἱ σύζυγοι θρηνώντας, παρά ταῦτα ὅμως αὐτοί παρέμειναν ἀκλόνητοι στήν ὁμολογία τους, εἶχαν δε τό θάρρος νά παρηγοροῦν καί νά συμβου ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Δᾶτος ὁ Ἐπίσκοπος Ραβέννας

Ὁ Ἅγιος Δᾶτος ἐξελέγη κατά θαυματουργικό τρόπο Ἐπίσκοπος τῆς Ραβέννας τῆς Ἰταλίας καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 190 μ.Χ. Ἐνταφιάσθηκε στό ναό τοῦ Ἁγίου Πρόβου τῆς Ραβέννας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Ἱερομάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Εἰρηναῖος ἦταν διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Τελειώθηκε μαρτυρικά, τό 273 μ.Χ., κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Αὐρηλιανοῦ (270 – 275 μ.Χ) συλληφθείς ὑπό τοῦ ἐπαρχου Τουρκίου στήν περιοχή Τσιοῦσι τῆς Τοσκάνης.
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Μουστιόλη ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Μουστιόλη, πού βοηθοῦσε στό ἔργο του τόν Ἅγιο Εἰρηναῖο, μαρτύρησε καί αὐτή ἀπό τά πολλά βασανιστήρια στή φυλακή, τό 273 μ.Χ., κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Αὐρηλιανοῦ (270 – 275 μ.Χ.), συλληφθεῖσα ὑπό τοῦ ἐπάρχου Τουρκίου στήν περιοχή Τσιοῦσι τῆς Τοσκάνης.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος ὁ Ἐπίσκοπος Λαοδικείας

Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη δέν ἀναφέρεται στούς Συναξαριστές καί τά Μηναῖα, γεννήθηκε στήν Ἀλεξανδρεια καί ἵδρυσε ἐκεῖ σχολή πρός διδασκαλίαν τῆς ἀριστοτελείου φιλοσοφίας. Ὅταν ὁ Ἔπαρχος Αἰμιλιανός ἀνακήρυξε τόν ἑαυτό του βασιλέα καί πολιορκήθηκε στό ὀχυρό τοῦ Πιρουχίου ὑπό τοῦ στρατηγοῦ Θεοδότου, πιστοῦ στόν αὐτοκράτορα Γαλλιηνό, ὁ Ἀνατόλιος κατόρθωσε νά σώσει τούς πολιορκημένους διά διαπραγματεύσεων, τῶν ὁποίων εἶχε τήν πρωτοβουλία (263 μ.Χ.). Στή συνέχεια, ἀφοῦ μετέβη στήν Παλ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Τρύφωνας ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῶ

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Τρύφων τελειώθηκε μαρτυρικά μαζί μέ 12 ἄλλους Χριστιανούς στήν Ἀλεξάνδρεια τῆς Αἰγύπτου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Εὐλόγιος ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῶ

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Εὐλόγιος μαρτύρησε μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς στήν Κωνσταντινούπολη, μεταξύ τῶν ἐτῶν 364 – 370 μ.Χ., κατά τούς χρόνους τοῦ αἱρετικοῦ ἀρειανίζοντος αὐτοκράτορος Οὐάλη (364 – 378 μ.Χ.).
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἡλιόδωρος ὁ Ἐπίσκοπος Ἀλτίνου

Ὁ Ἅγιος Ἡλιόδωρος ἔζησε τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ. καί καταγόταν ἀπό τή Δαλματία. Συνδέθηκε πνευματικά μέ τόν Ὅσιο Ἱερόνυμο († 15 Ἰουνίου) καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τοῦ Ἀλτίνου. Διακρίθηκε  γιά τούς ἀγῶνες του κατά τῶν αἱρετικῶν Ἀρειανῶν καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 390 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος ὁ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

Ὁ Ἅγιος Ἀνατόλιος καταγόταν ἀπό τήν Ἀλεξάνδρεια καί ἤκμασε κατά τούς χρόνους τῶν αὐτοκρατόρων Θεοδοσίου Β’ τοῦ Μικροῦ καί Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας (408 – 457 μ.Χ.). Ἀπό νεαρή ἡλικία κατετάγη στόν κλῆρο, διδάχθηκε καί καταρτίσθηκε στήν ἀρετή ἀπό τόν ἴδιο τον Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Ἅγιο Κύριλλο († 18 Ἰανουαρίου), ὁ ὁποῖος τόν χειροτόνησε Διάκονο. Ἀντιπροσώπευε πολλές φορές τόν Ἅγιο Κύριλλο σέ διάφορες ἀποστολές καί τόν συνόδευσε στήν Ἔφεσο, τό 431 μ.Χ., στήν Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδο πού συγκλήθηκ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Λέων ὁ Ὁμολογητής ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης

Ὁ Ἅγιος Λέων γεννήθηκε στή Σικελία καί ὁ πατέρας του λεγόταν Παῦλος. Διαδέχθηκε στόν ἐπισκοπικό θρόνο τῆς Ρώμης τόν Ἅγιο Ἀγάθωνα († 20 Φεβρουαρίου) καί ἀρχιεράτευσε ἀπό τόν Δεκέμβριο τοῦ 681 ὥς τίς 3 Ἰουλίου τοῦ 683 μ.Χ. Ὑπέγραψε τά Πρακτικά τῆς ΣΤ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου καί ἐφάρμοσε τίς ἀποφάσεις τπης Συνόδου καταδικάζοντας τούς ὀπαδούς τοῦ Μονοθελητισμοῦ, ἀνάμεσα στούς ὁποίους ἦταν καί ὁ προκάτοχός του Ἐπίσκοπος Ὁνώριος. Εἶχε τό χάρισμα τῆς εὐφράδειας, ἦταν πολύ μορφωμένος στίς Ἁγίες Γραφές ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἐπίσκοπος Ρηγίου

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος, Ἐπίσκοπος Ρηγίου τῆς Καλαβρίας, ἔζησε τόν 7ο καί 8ο αἰῶνα μ.Χ. Ἀκολούθησε τό μοναχικό βίο ζώντας μιά πολύ σκληρή ἀσκητική ζωή γιά πολλά χρόνια ὡς ἀναχωρητής σέ σπήλαια καί στή δύσβατη περιοχή Τερρέτι, πού ὀνομάζεται σήμερα Κρημνός τοῦ Ἁγίου Κυρίλλου. Ὁ Θεός τόν χαρίτωσε μέ πολλές ἀρετές καί γιά τό λόγο αὐτό ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ρηγίου. Ἦταν σύγχρονος τοῦ Ἁγίου Σαβίνου, Ἐπισκόπου Κατάνης († 15 Ὀκτωβρίου) καί ἔκτισε μονή στήν ὁπία ἔκειρε μοναχό, χειροτόνησε ἀρχιδιάκονο καί ἱερέα ...
περισσότερα...

Οἱ Ὅσιοι Ἀνατόλιος καί Ἀνατόλιος οἱ Ἔγκλειστοι, οἱ ἐν τῷ Κιέβῳ ἀσκήσας

Καί οἱ δύο αὐτοί Ὅσιοι ἀσκήτεψαν καί ἔζησαν ὡς ἔγκλειστοι στή Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου. Ὁ μεν τόν 12ο, ὁ δε τόν 13ο αἰῶνα μ.Χ.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Βασίλειος καί Κωνσταντῖνος οἱ Πρίγκηπες τοῦ Γιαροσλάβλ

Οἱ Πρίγκηπες Βασίλειος καί Κωνσταντῖνος ἔζησαν κατά τόν 13ο αἰῶνα μ.Χ. στή Ρωσσία. Σέ νεαρά ἡλικία ἔχασαν τόν πατέρα τους, Βσέβολοντ, ὁ ὁποῖος ἐφονεύθη σέ μάχη μέ τούς Τατάρους. Ὁ Βασίλειος κυβέρνησε πρῶτος ὡς ἀληθινός Χριστιανός μέσα σέ δοκιμασίες καί πολέμους μέ τούς Τατάρους καί παρέδωσε τήν ψυχή του πρός τόν Κύριο, τό 1249. Στό θρόνο ἀνῆλθε ὁ ἀδελφός του, Κωνσταντῖνος, πού κυβέρνησε καί αὐτός μέ θεοφιλῆ τρόπο. Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ἔπεσε μαχόμενος κατά τῶν Τατάρων, τό 1257. Τά ἱερά λείψαν ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Ἐπίσκοπος Ρυαζάν τῆς Ρωσσίας

Ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ σήμερα τή μνήμη τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, Ἐπισκόπου Ρυαζάν, διότι αὐτή εἶναι ἡ ἡμέρα τῆς κοιμήσεώς του, τό 1295. Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ἔζησε στή Ρωσσία κατά τόν 13ο καί 14ο αἰῶνα μ.Χ. καί λόγῳ τῶν ἀρετῶν του ἐξελέγη Ἐπίσκοπος Ρυαζάν καί Μούρωμ. Ἦταν ἐκεῖνος πού, διαπλέοντας θαυματουργικά τό νερό μετέφερε τή θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Μούρωμ στήν πόλη τοῦ Ρυαζάν. Κοιμήθηκε ὁσίως μέ εἰρήνη. Ἡ Ἐκκλησία ἑορτάζει, ἐπίσης, τή μνήμη του στίς 12 Ἀπριλίου, 21 Μαΐου καί 10 Ἰουνίου.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Βασιανός ὁ ἐν Κρεστομίρωφ Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Βασιανός ἔζησε πιθανῶς τόν 14ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἀσκήτεψε στή μονή τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ Κρεστομίρωφ κοντά στή λίμνη Ὀνέγκα. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Πατρίκιος ὁ Ἱερομάρτυρας τοῦ Βλαδιμίρ

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πατρίκιος μαρτύρησε, τό 1411, στό ναό τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος τοῦ χωριοῦ Σουτέν τῆς περιοχῆς Βολογκντά ἀπό τούς Τατάρους.
περισσότερα...

Οἱ Ὅσιοι Ἰωάννης καί Λογγῖνος τῆς Γιαρένγκα ἐν Ρωσσίᾳ

Οἱ Ὅσιοι Ἰωάννης καί Λογγῖνος ἀσκήτεψαν στήν περιοχή τοῦ Σολόφκϊυ τόν 16ο αἰῶνα καί κοιμήθηκαν μέ εἰρήνη, τό 1561.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός τῆς Μόσχας

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, ὁ διά Χριστόν Σαλός, ἔζησε τόν 16ο αἰῶνα μ.Χ. στή Μόσχα καί γεννήθηκε στά περίχωρα τῆς πόλεως Βολογκντά. Σέ νεαρά ἡλικία μετέφερε νερό καί συνδίαζε τήν βαρειά ἐργασία του μέ τήν προσευχή, τήν ἄσκηση καί τή νηστεία. Λίγο ἀργότερα μετέβη στό Ροστώβ καί ἄρχισε νά ζεῖ ὡς σαλός. Φόρεσε βαρειές ἁλυσίδες μέ κομμάτια χαλκοῦ καί περιφερόταν μέσα στόν κόσμο χωρίς νά τόν πτοοῦν οἱ ἀποδοκιμασίες καί τά εἰρωνικά σχόλια τῶν ἀνθρώπων. Στό κεφάλι φοροῦσε ἕνα σιδερένιο σκοῦφο πού τό βάρος του ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος ὁ ἐκ Ρωσίας

Ὁ Ὅσιος Νικόδημος τοῦ Κοζεζέρσκϊυ, κατά κόσμον Νικήτας, γεννήθηκε στό χωριό Ἰβάνκοβο, κοντά στό Ροστώβ τῆς Ρωσσίας. Ἀφοῦ ἔθαψε τούς γονεῖς του, ὁ Νικήτας ἀναχώρησε γιά τήν πόλη Γιαροσλάβλ, ὅπου ἔζησε γιά ἕνα ἀρκετά μεγάλο διάστημα. Ἐκεῖ ἔμαθε τήν τέχνη τοῦ σιδηρουργοῦ, ἀπό τήν ὁποία ἐξοικονομοῦσε τά πρός τό ζῆν. Ἡ Ἀπασχόληση αὐτή τοῦ ἔδινε περισσότερα ἔσοδα ἀπό ὅσα χρειαζότανγιά τίς περιορισμένες ἀνάγκες του κι ἔτσι ὅ,τι τοῦ περίσσευε τά ἔδινε μέ μεγάλη χαρά ἐλεημοσύνη στούς φτωχούς. Περνοῦσε ...
περισσότερα...

Ἀνακομιδή Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλίππου τοῦ Μητροπολίτη Μόσχας

Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Φιλίππου τοῦ Μητροπολίτου Μόσχας τιμᾶται στίς 9 Ἰανουαρίου. Τά ἱερά Λείψανα τοῦ Ἁγίου Φιλίππου μετακομίσθηκαν στή Μόσχα, τό 1652, ἐπί Πατριάρχου Ἰωσήφ, ἀπό τόν Μητροπολίτη τοῦ Νόβγκοροντ Νίκωνα.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Μεγαλοχωρίτης

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος ὁ Μεγαλοχωρίτης σχετίσθηκε μέ τήν Εὔβοια, ἀφοῦ πέρασε ἀπό αὐτήν πρίν τήν ἀμετάκλητη ἀπόφασή του νά ὁμολογήσει μέχρι μαρτυρίου τήν πίστη του στό Χριστό, τήν ὁποία ὅλως τυχαίως ἀπαρνήθηκε στήν παιδική του ἡλικία. Στό βίο πού συνέγραψε ὁ «γέροντας» καί συμπολίτης του ἐνάρετος ἱερομόναχος Κύριλλος Καστανοφύλλης, ὁ Ὁσιομάρτυς Γεράσιμος γεννήθηκε, τό 1787, στό Μέγα ἤ Μεγάλο Χωριό τοῦ Καρπενησίου ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί φιλόχριστους, ἀφοῦ ἔλαβε κατά τό βάπτισμά του τό ὄ ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἰωακείμ τῶν Νοτενῶν

Ὁ Ὅσιος Ἰωακείμ ἔζησε τόν 17ο αἰῶνα μ.Χ. Ὁ πνευματοκίνητος καί χαριτωμένος αὐτός ἐρημίτης γεννήθηκε στό χωριό Σκιαδᾶ τῆς περιοχής τῶν Πατρῶν, ὅπου μεγάλωσε μέ φόβο Θεοῦ καί προσανατόλισε τήν πυξίδα τῆς ζωῆς του ἀπό τά νεανικά του χρόνια στήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί τήν ὁλοκληρωτική ἀφοσίωση στό θέλημά Του. Ἔτσι δέν εὐδοκίμησε ὁ ἀρραβώνας του, πού ἔγινε μέ τήν πίεση τῶν γονέων του, ἀφοῦ ἡ ἰσάγγελη πολιτεία ἔθελγε  τήν καρδιά του καί ὁ θεῖος ἔρωτας παραμέρισε τό γήϊνο καί πρόσκαιρο. Ἡ ὀρεινή Δ ...
περισσότερα...

Ἀνακομιδή τῶν Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ

Ἡ μνήμη τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ, τιμάται τήν 2α Ἰανουαρίου, ὅπου καί ὁ βίος του. Ἡ ἀνακομιδή τῶν ἱερῶν λειψάνων τοῦ Ὁσίου Σεραφείμ τοῦ Σάρωφ ἔγινε τό ἔτος 1903 στήν ἔρημο τοῦ Σάρωφ ἀπό τό Μητροπολίτη Ἁγίας Πετρουπόλεως Ἀντώνιο, τόν Ἐπίσκοπο Νιζιγκορόντ Ναζάριο καί τόν Ἐπίσκοπο Ταμπώφ Ἰννοκέντιο.
περισσότερα...

Ἀνακομιδή Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ραφαήλ, Νικολάου Ὁσιομάρτυρος καί Εἰρήνης Παρθενομάρτυρος ἐν Μυτιλήνῃ

Ἡ μνήμη τῶν Ἁγίων Ραφαήλ Ἱερομάρτυρος, Νικολάου Ὁσιομάρτυρος καί Εἰρήνης Παρθενομάρτυρος, τιμᾶται τήν 9η Ἀπριλίου ὅπου καί ὁ βίος τους. Ἡ εὐρεση τοῦ τάφου τους, καί ἡ ἀνακομιδή τῶν Τιμίων Λειψάνων τους, ἔγινε τό 1959.
περισσότερα...

Σύναξις πάντων τῶν ἐν Σολόφκϊυ τῆς Ρωσίας Ἁγίων

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἐκοιμήθη το 712 μ.Χ. Δὲν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τῆς Ἁγίας.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

Ἡ εἰκόνα της, πάντα σύμφωνα μὲ προφορικὲς παραδόσεις ποὺ βρίσκονται στὴ Μονὴ Χιλανδαρίου, βρισκόταν στὴ Λαύρα τοῦ Ὅσιου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου. Πρὶν πεθάνει ὁ Ὅσιος Σάββας εἶπε σ' αὐτοὺς ποὺ ἦταν γύρω ἀπὸ τὸ κρεβάτι του, ὅτι κάποτε θὰ ἐπισκεφθεῖ τὴ Λαύρα κάποιο βασιλοπαῖδι, Σάββας ὀνομαζόμενος καὶ αὐτός. Νὰ τοῦ δοθεῖ λοιπὸν ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας Γαλακτοτροφούσης σὰν εὐλογία. Γεγονὸς ποὺ ἔγινε τὸν 13ο αἰῶνα, ὅταν τὴ Λαύρα ἐπισκέφθηκε ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Σέρβος, κτήτορας τῆς Μονῆς Χιλανδαρίου τοῦ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Μιχαήλ καὶ Θωμάς οἱ διὰ Χριστὸν Σαλοί ἐν Σολβισεγκόντσκ

Δὲν ἔχουμε λεπτομέρειες γιὰ τὸν βίο τῶν Ἁγίων.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner