ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


9 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Παγκράτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ταυρομενίας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Παγκράτιος καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια καί ἄθλησε στά ἀποστολικά χρόνια. Σέ νεαρή ἡλικία ἐπισκέφθηκε μέ τούς γονεῖς του τά Ἱεροσόλυμα ὅπου ἔλαβε καί τό θεῖο Βάπτισμα. Ἀφοῦ γνωρίσθηκε μέ τόν Ἀπόστολο Πέτρο, μετά τόν θάνατο τῶν γονέων του, ἀκολούθησε αὐτόν ὡς βοηθός στήν Ἀντιόχεια καί στήν Κιλικία, ὅπου συνάντησε τόν Ἀπόστολο Παῦλο, ἀπό τόν ὁποῖο καί χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος τῆς Ταυρομενίας στήν Σικελία.Κατά τήν μετάβαση στήν ἐπισκοπή του προσείλκυσε στήν χριστιανική πίστη τού ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἀνδρέας καὶ Πρόβος οἱ Μάρτυρες

Μαρτύρησαν διά πυρός. Δέν ἔχουμε περισσότερες λεπτομέρειες γιά τόν βίο τῶν Ἁγίων.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ζήνων ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῷ μαρτυρήσαντες

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ζήνων μαρτύρησε στήν Ρώμη μαζί μέ ἄλλους 10.203 Χριστιανούς. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο καί τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἀνατολία, Βικτωρία καί Αὐδάξιος οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἀνατολία, Βικτώρια καί Αὐδάξιος μαρτύρησαν κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.). Ἡ Ἀνατολία καί ἡ Βικτωρία ἦσαν ἀδελφές καί εἶχαν ἀφιερωθεῖ στόν Χριστό. Ἡ Ἁγία Ἀνατολία μάλιστα εἶχε ἀπό τόν Θεό τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας καί θεράπευε ἀνθρώπους πού ἔπασχαν ἀπό διάφορες ἀναπηρίες. Ἡ δράση της ἐπεκτάθηκε μέχρι καί τήν περιοχή τοῦ Πικηνοῦ. Ἡ οἰκογένειά τους θέλησε νά τίς νυμφεύσει μέ εὐγενεῖς εἰδωλολάτρες, ἀλλά αὐτές ἀντιστάθηκαν. Γιά τόν λόγο αυτό οἱ μνη ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Πατερμούθιος, Κόπριος καί Ἀλέξανδρος ὁ Στρατιώτης οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Πατερμούθιος, Κόπριος καί Ἀλέξανδρος ἦταν Χριστιανοί γεμάτοι εὐσέβεια καί ζῆλο. Αφοῦ βασανίσθηκαν, αποκεφαλίσθηκαν μέ ἐντολή τοῦ Ἰουλιανοῦ τοῦ Παραβάτου (361 – 363 μ.Χ.), ὅταν αὐτός ἐκστράτευε κατά τῶν Περσῶν. Ὁ Κόπρις, ὡς πιο νεαρός, δείλιασε λίγο στήν ἀρχή. Ὅμως ὁ Πατερμούθιος τόν ἐνίσχυσε μέ τά θερμά του λόγια. Καί οἱ τρεῖς δέ, ὑπέστησαν τόν μαρτυρικό θάνατο, ψάλλοντες ὕμνους πρός τόν Χριστό.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Βρίξιος

Ὁ Ἅγιος Βρίξιος ἦταν Ἐπίσκοπος καί ὑπέφερε τά πάνδεινα γιά τήν πίστη του στόν Χριστό. Μετά ἀπό τήν ἀπόφαση τοῦ δικαστοῦ Μαρκιανοῦ φυλακίσθηκε καί βασανίσθηκε σκληρά. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη στήν πόλη Μάρτουλα.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι μύριοι Ὁσιομάρτυρες

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων μυρίων.
περισσότερα...

Μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τή Πηγῇ

Τόν ναό τῆς Θεοτόκου ἀνήγειρε ὁ Μέγας Ἰουστινιανός, τό 560 μ.Χ., ὅπως ἀναφέρουν οἱ ἱστορικοί Προκόπιος καί Ἰωάννης Κεδρηνός. Ὁ αὐτοκράτορας ἦταν ἀσθενής καί ἀντιμετώπιζε ἐπίμονη δυσκολία στήν οὔρηση, πάθηση πού τοῦ προκαλοῦσε φρικτούς πόνους. Οἱ είδικές ἀγωγές τῶν ἰατρῶν ἀπέτυχαν νά βελτιώσουν τήν κατάσταση καί ἔτσι ὁ θάνατος φαινόταν ἀναπόφευκτος, μέχρι πού ἡ Θεοτόκος ἐμφανίσθηκε στόν ὕπνο τοῦ αὐτοκράτορος καί τόν προέτρεψε νά πιεῖ νερό ἀπό τήν πηγή της. Ἡ ἐκκλησία πού ἐνηγέρθη πρός τιμήν ...
περισσότερα...

Μνήμη ἐμφανίσεως Θεοτόκου ἐν Δάφνῃ Ἀντιοχείας

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Μνήμη ἐγκαινίων Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Τριῶν Παίδων

Οἱ τρεῖς Ἁγιοι Παῖδες ἦταν οἱ Ἀνανίας, Ἀζαρίας καί Μισαήλ.Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Φώτιος κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀκαπνίου ἐν Θεσσαλονίκῃ

Ὁ Ὅσιος Φώτιος εἶναι ἄγνωστος στούς Συναξαριστές καί τά μηναῖα. Ὁ Βίος του ἀναφέρεται στόν Λαυρεωτικό Κώδικα Γ’ 86 φ. 142α. Ὁ Ὅσιος Φώτιος ὁ Θεσσαλός ὑπῆρξε δεσπόζουσα μοναστική φυσιογνωμία στό πνευματικό περιβάλλον τῆς Θεσσαλονίκης κατά τόν 11ο αἰῶνα. Καταγόταν ἀπό τήν Θεσσαλία, ὅρο μέ εὐρύτατη γεωγραφική ἔννοια αὐτή τήν περίοδο, ἀπό εὔπορους καί ἐπιφανεῖς γονεῖς, οἱ ὁποῖοι ὡστόσο δέν κατονομάζονται στόν Βίο του. Σέ νεανική ἡλικία ἀκολούθησε τόν μοναχικό βίο, ἐπιδιδόμενος σέ αὐστηρότατη ἄσκ ...
περισσότερα...

Οἱ Ὅσιοι Διονύσιος καί Μητροφάνης οἱ ἐν Ἄθῳ

Ἦταν ἄγνωστη ἡ καταγωγή τῶν Ὁσίων καί Θεοφόρων Πατέρων Διονυσίου καί Μητροφάνους. Ἤκμασαν περί τό β’ ἥμισυ τοῦ 16ου αἰῶνος. Ἀνατράφηκαν μέ φόβο καί νουθεσία Κυρίου, ‘ςπιδόθηκαν στήν σπουδή τῶν ἱερῶν γραμμάτων, ὁ δέ Διονύσιος ἔγινε κάτοχος καί τῆς ὑπόλοιπης ἐγκυκλίου παιδείας καί τῆς ἔξω σοφίας, γι’ αὐτό καί ἀποκλήθηκε ρήτορας. Μέ αὐτό τόν τρόπο πολιτεύθηκε ὁ Διονύσιος καί ἐκινεῖτο ἀπό θεῖο ζῆλο, ἀφιερώθηκε στόν Θεό, προσῆλθε στήν Μονή τοῦ Στουδίου καί ἐκάρη μοναχός. Λίγο ἀργότερα, ἐπιθυμώντας ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ ἐν Χερέβκοβῳ Ρωσσίας

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Πέτρος ἔζησε κοντά στήν περιοχή Βολογκντά τῆς Ρωσσίας κατά τόν 16ο καί 17ο αἰῶνα καί μαρτύρησε γιά τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ νέος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Ἐπίσκοπος Λάμπης

Ὁ Νεομάρτυρας αὐτός καταγόταν ἀπό τό χωριό Βυζάρι τῆς ἐπαρχίας Ἁμαρίου Κρήτης, καί τό ἐπώνυμό του ἦταν Σιλιγάρδος.Ἔγινε ἡγούμενος τῆς Μονῆς Ἀσωμάτων καί μετά Ἐπίσκοπος Λάμπης. Ὁ ἀρχιερέας Μεθόδιος ἀντιτάχθηκε στίς βιαιοπραγίες τῶν Τούρκων καί γι’ αὐτό συνελήφθη. Ἔπειτα ἀπό πολλά βασανιστήρια, θανατώθηκε στίς 9 Ἰουλίου 1793.Τό λείψανο τοῦ Ἁγίου, ἐνταφιάστηκε κοντά στόν τόπο τοῦ μαρτυρίου του στό μονύδριο τῶν Ταξιαρχῶν.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Μπακνανᾶς ὁ Μάρτυρας ὁ Κηπουρός

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Μιχαήλ ὁ κηπουρός, μαρτύρησε διά ἀποκεφαλισμοῦ στίς 9 Ἰουλίου τοῦ 1771.Ἡ μνήμη του τιμάται στις 30 Ἰουνίου, ὅπου καί ο Βίος του.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Κολώχ τῆς Ρωσσίας

Ἡ Θαυματουργή εἰκόνα τῆς Παναγίας βρέθηκε στό χωριό Κολώχ τῆς περιοχῆς τοῦ Σμολένσκ, τό ἔτος 1413, ἀπό ἕναν ἀγρότη ὀνομαζόμενο Λουκᾶ.Ἀργότερα, ἡ εἰκόνα μετακομίσθηκε στήν Μόσχα καί ἐπέστρεψε στό Μοζαΐνσκ, ὅπου ἀνηγέρθη μονή πρός τιμήν της.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner