ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


2 ΙΟΥΛΙΟΥ

Κατάθεσις Τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Θεοτόκου

Ἡ κατάθεσις τῆς Τιμίας Ἐσθῆτος στήν Ἁγία Σορό τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου συνέβη στά χρόνια τοῦ αὐτοκράτορος Λέοντος Α’ τοῦ Μεγάλου (457 – 474 μ.Χ.).Τήν Τιμία Ἐσθῆτα εἶχαν μεταφέρει ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη οἱ δύο ἀδελφοί πατρίκιοι Γαλβῖνος καί Κάνδιδος, οἱ ὁποῖοι βρίσκονταν στήν Παλαιστίνη καί ἀφοῦ πληροφορήθηκαν ὅτι αὐτή φυλασσόταν στή Γαλιλαία ἀπό κάποια ὑπέργηρη Ἑβραία, μετέβησαν μέχρι ἐκεῖ καί μέ κάποιο τέχνασμα τήν ἀφαίρεσαν.Ὅταν ἐπέστρεψαν στήν Κωνσταντινούπολη, παρέδωσαν της Ἐσθῆτα στόν αὐ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Τρεῖς Μάρτυρες Στρατιῶτες οἱ ἐν Ρώμῃ

Αὐτοί οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες μεταστράφηκαν στό Χριστιανισμό ἀπό τό μαρτύριο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου (64 μ.Χ.). Συμμετεῖχαν μάλιστα ἄμεσα στό μαρτύριό του. Δυστυχῶς ἡ παράδοση δέν διέδωσε τά ὀνόματά τους.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Κόϊντος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Κόϊντος καταγόταν ἀπό τήν Φρυγία καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Αὐρηλιανοῦ (270 – 275 μ.Χ.). Ἀνατράφηκε μέ εὐσέβεια, διακρινόταν γιά τό θερμό του ζῆλο ὑπέρ τῆς διαδόσεως τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τά φιλάνθρωπα αἰσθήματά του. Μετέβη στήν κώμη Αἰολίδα καί, ἐλεώντας τούς φτωχούς, θεράπευε διά τῆς Θείας Χάριτος ὅσους ἐνοχλοῦνταν ἀπό ἀκάθαρτα πνεύματα. Συνελήφθη ἀπό τόν ἡγεμόνα Ροῦφο καί πιεζόταν νά θυσιάσει στά εἴδωλα. Ὁ Κόϊντος ἀρνήθηκε, ὅταν ὅμως θεράπευσε τ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἀρίστων, Κρήσκης, Εὐτυχιανός, Οὐρβανός, Βιτάλιος, Ἰούστος, Φηλικίσσιμος, Φήλικας, Μαρκίας καί Συμφορόσση οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες μαρτύρησαν στήν Καμπανία ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.) καί ἐνταφιάσθηκαν στό ναό τοῦ Ἁγίου Λαυρεντίου.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Παύλος, Βήλων, Θέων, Ἥρων οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αύτοῖς Μαρτυρήσαντες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Παῦλος, Βήλων, Θέων, Ἤρων κατάγονταν ἀπό τήν Αἴγυπτο καί μαρτύρησαν μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς στήν Θεσσαλονίκη ἐπί τοῦ αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ (285 – 305 μ.Χ.). Τό Συναξάριο τῶν Ἁγίων σώζεται σέ ἀρκετά Γεωργιανά χειρόγραφα. Ἄν καί ἡ μνήμη τους δέν ἀναγράφεται σέ κάποια ἑλληνική πηγή, θεωρεῖται πολύ πιθανό τό κείμενο τοῦ Συναξαρίου τους νά ἀποτελεῖ μετάφραση ἄρχαιότερου ἑλληνικοῦ προτοτύπου. Στό Συναξάρι ἀναφέρονται ὀνομαστικά μόνον οἱ τέσσερις ἀπό τούς τριάντα ἕξι Μάρτυρες ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἰοῦστος καί Φορτουνάτος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Ἰοῦστος ἔζησε τόν 3ο αἰῶνα μ.Χ. καί συνάθλησε μαζί μέ τόν Ρωμαῖο Μάρτυρα Φορτουνᾶτο καί τόν Μάρτυρα Ὀρόντη ἤ Ἀρόντιο στήν Ἰταλία († 2 Ἰουλίου). Τό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο ἀναφέρει ὅτι ὁ Μάρτυς Φορτουνᾶτος ἦταν ἀδελφός τῶν Μαρτύρων Ὀρόντου ἤ Ἀροντίου, Ὀνωράτου καί Σαβινιανοῦ. Μαρτύρησαν στή Λουκανία ἐπί αὐτοκράτορος Μαξιμιανοῦ τοῦ Θρακός (235 – 238 μ.Χ.) καί ἑορτάζουν στις 27 Αὐγούστου. Αὐτοί οἱ τέσσερις ἦταν παιδιά τῶν Μαρτύρων Βονιφατίου καί Θέκλας († 1 Σεπτεμβρίου).
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰουβενάλιος ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων

Εἶναι ἄγνωστο ἀπό ποῦ καταγόταν  ὁ Ἅγιος Ἰουβενάλιος. Ἤκμασε στούς χρόνους  τῶν αὐτοκρατόρων Θεοδοσίου Β’ τοῦ Μικροῦ, Μαρκιανοῦ καί Πουλχερίας καί Λέοντος Α’ τοῦ Μεγάλου (408 – 476 μ.Χ.), κατέχει δε σπουδαιότατη θέση στήν ἐκκλησιαστική ἱστορία. Ἔλαβε μέρος στήν Γ’ Οἰκουνμενική Σύνοδο στήν Ἔφεσο, τό 431 μ.Χ., ὅπου μαζί μέ τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας Κύριλλο († 18 Ἰανουαρίου) διακρίθηκε στά δόγματα τῆς πίστεως καί ἔπειτα στήν Δ’ Οἰκουμενική Σύνοδο στή Χαλκηδόνα, τό 451 μ.Χ., κατά τήν ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Οὐδοκέος ὁ ἐκ Βρεττανίας

Ὁ Ὅσιος Οὐδοκέος ἔζησε στή Βρεττανία τόν 7ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἀφοῦ ασκήτεψε θεοφιλῶς σέ μονή τοῦ Μονμαουθσάϊρ, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος ὁ ἐκ Ρωσσίας

Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος τοῦ Γκαλίτς καί τῆς Κουχλόμα ἔζησε στή Ρωσσία κατά τόν 14ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἀσκήτεψε στή μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ραντονέζ. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Φώτιος ὁ Μητροπολίτη Μόσχας

Ὁ Ἅγιος Φώτιος γεννήθηκε στήν Πελοπόννησο, τό 1350, ὅπου σέ νεαρά ἡλικία ἔγινε μοναχός. Γνώριζε ἄριστα τίς σλαβικές γλώσσες καί γι’ αὐτό ἀπεστάλη ὑπό τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ὡς Μητροπολίτης τῆς Ἀρκτώας Ρωσσίας. Σοφός καί ἐνάρετος, ἐπέδειξε μεγάλο ζῆλο πρός ἀνάκτηση τῆς διαρπαγείσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, γι’ αὐτό καί πολλοί ἡγεμόνες ἀντέδρασαν κατ’ αὐτοῦ, ὡς καί τοῦ πνευματικοῦ βίου. Διαδέχθηκε στό θρόνο τόν ἀποθανόντα, τό 1408, Μητροπολίτη Μόσχας Κυπριανό καί ἐπί τῆς βασιλείας τοῦ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Μέγας ὁ Πρίγκηπας Μολδαβίας

Ὁ Ἅγιος Στέφανος ὁ Μέγας, ἡγεμόνας τῆς Μολδαβίας, γεννήθηκε τό 1439 καί ἦταν υἱός τοῦ Βογδάνου Β’, φονευθέντος τό 1451 στό Δεουσένι ἀπό τόν Πέτρο Ἀαρόν, καί τῆς Ἑλένης. Ἀφοῦ ἐκδιώχθηκε  ὑπό τῶν φονέων τοῦ πατέρα του, κατόρθωσε νά προσεταιρισθεῖ τόν πρίγκηπα Βλάντ, ὁ ὁποῖος προσφέρθηκε νά τόν ὑποστηρίξει στή διεκδίκηση τῶν δικαιωμάτων του. Τό 1457, οἱ ἐκπρόσωποι τοῦ κλήρου, ἕνα μέρος τῶν Βογυάρων καί οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ στρατοῦ ἀνακηρύσσουν ἡγεμόνα τόν Στέφανο, ὁ ὁποῖος χρίζεται ἀπό τόν Μη ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰώβ ὁ Πατριάρχης Μόσχας καί Πασῶν τῶν Ρωσσιῶν

Ὁ Ἅγιος Ἰώβ εἶναι ὁ πρῶτος Πατριάρχης τῆς Ρωσσίας (1536 – 1607). Διετέλεσε Ἀρχιεπίσκοπος Ροστώβ καί ἐξελέγη Μητροπολίτης Μόσχας. Στίς 23 Ἰανουαρίου 1589, ὁ τσάρος, ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Ἱερεμίας Β’ καί ἡ Ἱερά Σύνοδος ἀνήγαγαν τόν Ἅγιο Ἰώβ στήν ἐκκλησία τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου στό θρόνο τοῦ Βλαδιμήρ, τῆς Μόσχας καί πάσης τῆς Ρωσσίας, ἡ δε χειροτονία του ἔγινε στίς 26 Ἰανουαρίου, κατά τήν ὁποία ὁ Πατριάτρχης Ἱερεμίας εὐλόγησε τόν Ἰώβ ὡς σύνθρονο τῶν μεγάλων Πατέρων τῆς Χριστιανικῆς πίστε ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Λάμπρος ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐν Μάκρῃ Ἀλεξανδρουπόλεως

Ὁ Ἅγιος Νεομάρτυρας Λάμπρος μαρτύρησε στή Μάκρη τῆς Ἀλεξανδρουπόλεως, τό 1835. Μαζί μέ τούς ἄλλους πέντε συμμάρτυρές του, Θεόδωρο, ἔτερο Θεόδωρο, Γεώργιο, Ἰωάννη καί Μιχαήλ, πιέσθηκε ἀπό τούς Τούρκους καί ἀρνήθηκε τό Χριστό. Στή συνέχεια ὅμως, μετανόησε καί μαζί μέ τούς ἄλλους ἄθλησε γιά τήν πίστη του στόν Κύριο καί Θεό μας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Σαγκάης καί Ἁγίου Φραγκίσκου

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης, κατά κόσμον Μιχαήλ, γεννήθηκε στίς 4 Ἰουνίου 1896, στό χωριό Ἀντάμοβκα τῆς ἐπαρχίας Χάρκωβ τῆς νότιας Ρωσσίας και ἦταν υἱός τῆς ἀριστοκρατικῆς οἰκογένειας τοῦ Βόριδος καί τῆς Γλαφύρας Μαξίμοβιτς. Ἀπό μικρός ὁ Μιχαήλ διακρινόταν γιατήν βαθειά θρησκευτικότητα, τήν εὐγένεια καί τήν ἀγάπη του στή μελέτη τῶν βίων τῶν Ἁγίων. Σέ ἡλικία 11 ἐτῶν, οἱ γονείς του τόν ἔγραψαν στή στρατιωτική σχολή τῆς Πολτάβα. Ἐκεῖ συνάντησε τόν Ἐπίσκοπο Θεοφάνη, τοῦ ὁποίου ἡ μορφή μίλησε στή ψυχή τοῦ μι ...
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ὀρφανῆς

Ἡ Ἱερά εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ὀρφανής εἶναι ἡ ἐφέστιος εἰκόνα τῆς Ἱεράς Μονῆς Ἀγκαράθου Κρήτης. Κατά τό ἔτος 1650 ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας, μετακομίσθηκε στά Κύθηρα καί ἐπιστράφηκε στή Μονή στίς 29 Ἰουνίου 1970.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Δακρυρροούσσης

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Δακρυρροούσης φυλάσσεται στή Ἱερά Μονή Ὑπεραγίας Θεοτόκου Κορωνάτου τῆς νήσου Κεφαλληνίας καί ἑορτάζει κατά τήν ἡμέρα αὐτή, ἐπειδή ἑορτάζει καί ἡ μονή τῆς Παναγίας τῶν Βλαχερνῶν.
περισσότερα...

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Ρίζης τοῦ Ἰεσσαί

Ἡ εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ρίζης τοῦ Ἰεσσαί φυλάσσεται στή νῆσο τῆς Ἄνδρου.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner