ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


4 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ἱεροσολυμίτης, Ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας γεννήθηκε στή Δαμασκό γύρω στα 660 μ.Χ. ἀπό εὐσεβέστατους γονεῖς, τόν Γεώργιο καί τή Γρηγορία, οἱ ὁποῖοι ἀπό παιδική ἡλικία μέ τή φωτισμένη καί ἄγρυπνη φροντίδα τους καί μέ τίς παραδειγματικές ἀρετές τους, τόν πότισαν μέ τά νάματα τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως. Ἦταν δεκαπέντε χρονῶν, ὅταν μετέβη μέ τούς γονεῖς του στά Ἱεροσόλυμα, προχειρίσθηκε ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Θεόδωρο, τοποτηρητή τοῦ θρόνου τῶν Ἱεροσολύμων, ἀναγνώστης καί ἔπειτα ἔγινε μοναχός στή μονή τοῦ Παναγίου Τάφου. Διορίσθηκε γρ ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κυρήνης (τῆς Λυβύης)

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Θεόδωρος καταγόταν ἀπό τήν Κυρήνη καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Εὐσεβής ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου ὡς λαϊκός, διακρίθηκε ἀκόμη περισσότερο, ὅταν προχειρίσθηκε ἱερέας καί ἔπειτα Ἐπίσκοπος Κυρήνης. Ἄριστος καλλιγράφος, ἀντέγραφε ἱερά βιβλία, τά ὁποῖς ἀπέστελλε σέ Ἐκκλησίες πρός φωτισμό τῶν πιστῶν. Ὅταν καταγγέλθηκε ἀπό τόν υἱό του Λέοντα (ὁ Θεόδωρος ἦταν ἔγγαμος, ὅπως γιά ἀρκετούς αἰῶνες καί ἄλλοι πολλοί Ἐπίσκοποι τῆς Ἐκκλησίας), ὅτι ...
περισσότερα...

Οἱ Ἁγίες Κυπρίλλα ἡ Μάρτυς

Ἡ Ἁγία Μάρτυς Κυπρίλλα καταγόταν ἀπό τήν Κυρήνη καί ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἔπασχε ἀπό χρόνια κεφαλαλγία καί ἀφοῦ θεραπεύθηκε ἀπό τόν Ἱερομάρτυρα Θεόδωρο, προσῆλθε στό Χριστιανισμό καί βαπτίσθηκε ἀπό αὐτόν. Κατά τή σύλληψη καί τή φυλάκιση τοῦ Ἁγίου Θεοδώρου, ἀπό εὐγνωμοσύνη πρός αὐτόν, προσῆλθε μέ τίς φίλες της Ἀρόα καί Λουκία καί τόν διακονοῦσαν. Μετά τό μαρτυρικό του θάνατο, ἡ Κυπρίλλα παρουσιάσθηκε στόν ἡγεμόνα Διγνιανό, τόν ἤλεγξε γιά τό ἀν ...
περισσότερα...

Οἱ Ἁγίες Ἀρόα καί Λουκία οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἁγίες Μάρτυρες Ἀρόα καί Λουκία κατάγονταν ἀπό τήν Κυρήνη καί ἄθλησαν ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἀφοῦ ἀσπάσθηκαν τό Χριστιανισμό καί βαπτίσθηκαν ἀπό τόν Ἱερομάρτυρα Θεόδωρο, τόν διακονοῦσαν μαζί μέ τήν φίλη τους Κυπρίλλα, ὅταν αὐτός βρισκόταν στή φυλακή. Μετά τό μαρτυρικό θάνατο τῆς Κυπρίλλας, παρέλαβαν τό ἱερό λείψανο καί ἀφοῦ τό καθάρισαν, τό ἐνταφίασαν. Ἐξ αἰτίας αὐτοῦ, ἀφοῦ συνελήφθησαν καί ὁμολόγησαν τήν πίστη πρός τό Χριστό, μέ διαταγή τοῦ ἡγεμόνος Διγνιανοῦ, ὑπέσ ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Ἀσκληπιάδα ἡ Θαυματουργός

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό βίο τῆς Ἁγίας Ἀσκληπιάδας. Τελειώθηκε δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Θεόφιλος ὁ Ἱερομάρτυρας

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό βίο τοῦ Ἁγίου Θεοφίλου. Τελειώθηκε δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Μένιγνος

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό βίο τοῦ Ἁγίου Μένιγνου. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Θεόδοτος ὁ Μάρτυρας

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό βίο τοῦ Ἁγίου Θεοδότου. Τελειώθηκε δι’ ἀποκεφαλισμοῦ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Δονάτος ὁ Ἐπίσκοπος Λιβύης

Οἱ γονεῖς του εἶχαν πεθάνει καί αὐτοί γιὰ τό Χριστό, ὁ δέ γιός τους, μαζί μέ κάποιον μοναχό Ἰλαρίωνα, εἶχε καταφύγει στή Λιβύη, τῆς ὁποίας ἀναδείχθηκε ποιμενάρχης. Ἐπί διωγμοῦ ὅμως, πού κίνησε ὁ Ἰουλιανός ὁ Παραβάτης, ὁ ἔπαρχος Κουαδρατιανός διέταξε καί τούς δύο νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἐκεῖνοι ὄχι μόνο ἀρνήθηκαν, ἀλλά καί διαμαρτυρήθηκαν ἔντονα στίς ἀρχές γι’ αὐτήν τους τήν πλάνη. Τότε τόν μέν Ἰλαρίωνα χτύπησαν μέ ραβδιά μέχρι θανάτου, τόν δέ Δονᾶτο μετά ἀπό πολλά βασανιστήρια τόν ἀποκεφάλι ...
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Κορίλλα

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό βίο τῆς Ἁγίας.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Ἰννοκέντιος καί Σεβαστία οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ἰννοκέντιος καί Σεβαστία μαρτύρησαν μαζί μέ ἄλλους τριάντα Χριστιανούς στήν πόλη τοῦ Σιρμίου τῆς Ἰταλίας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ναμφανίων ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῷ Μαρτυρήσαντες

Ὁ Ἅγιος Μάρτυρας Ναμφανίων μαρτύρησε, τό 180 μ.Χ., μαζί μέ ἄλλους Χριστιανούς στά Μάδαυρα τῆς Νουμιδίας.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Φίλιππος, Ζωτικός, Ἄτταλος, Καμάσιος, Κουϊρίνος, Ἰούλιος, Εὐτύχιος, Γκαλδούνος, Νινίτα, Φορτούνιος οἱ Μάρτυρες καί οἱ συν αὐτοῖς Μαρτυρήσαντες

Τά ἱερά λείψανα τῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ζωτικοῦ, Ἀττάλου, Καμασίου καί Φιλίππου ἀνακαλύφθηκαν στήν περιοχή Νικολιτσέλ τῆς Τούλτσεα τῆς Ρουμανίας τό ἔτος 1971. Μερικοί ὑποστηρίζουν ὅτι οἱ τέσσερις Μάρτυρες ὑπέστησαν τό μαρτύριο κατά τήν περίοδο τῶν διωγμῶν τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, κατά τά ἔτη 303 – 304 μ.Χ., ἐνῶ ἄλλοι ἰσχυρίζονται ὅτι μαρτύρησαν κατά τούς χρόνους τοῦ βασιλέως Λικινίου (319 – 324 μ.Χ.) Δυνάμεθα νά ἰσχυρισθοῦμε ὅτι οἱ Ἅγιοι Μάρτυρεςἴσως νά μαρτύρησαν κατά τήν ἔποχή τῶν διωγμῶν ...
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Μάρθα ἡ μητέρα τοῦ Ἁγίου Συμεών τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει ἀσκήσας

Ἡ Ὁσία Μάρθα ἦταν μητέρα τοῦ Ὁσίου Συμεών, τοῦ ἐν τῷ Θαυμαστῷ ὄρει τῆς Ἀντιοχείας (521 -592 μ.Χ.). Ἔγινε μοναχή καί επιδόθηκε σέ ἔργα φιλανθρωπίας καί εὐποιΐας. Ὁ βιογράφος τῆς Ὁσίας, πού ἦταν μοναχός τοῦ Θαυμαστοῦ ὄρους, γράφει σχετικά: «Ἀνεβαίνοντας πρός τόν τίμιο υἱό της, ὅπως συνήθιζε, στό Θαυμαστό ὄρος, ὅσους βρίσκονταν στό δρόμο της πεσμένοι καί πληγωμένοι, , τούς σήκωνε μέ ἀγάπη ἔνθαρρύνοντάς τους μέ παρηγορητικά λόγια καί κάνοντας ἐπιδέσμους ἀπό τά ἐνδύματά της, τούς ἔβρεχε μέ κρασί ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Μέγας πρίγκηπας

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ἔζησε κατά τό 12ο αἰῶνα μ.Χ. στή Ρωσσία καί ῆταν μέγας πρίγκηπας τοῦ Κιέβου. Τό ἔτος 1157, ἐμφανίσθηκε σέ αὐτόν ἡ Παναγία, ὅταν μετέφερε τήν εἰκόνα της στήν περιοχή τῆς Σουζδαλίας. Ἀνήγειρε πρός τιμήν τῆς Θεοτόκου ναό καί τή μονή τῶν Γενεθλίων τῆς Θεοτόκου. Κοντά στό μοναστήρι δημιουργήθηκε ἕνα χωριό, τό ὁποῖο ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ πρίγκηπας ὀνόμασε Μπογκολιούμπσκϊυ (ἀγαπημένο ἀπό τό Θεό). Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 1174.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Μιχαήλ ὁ Χωνιάτης ὁ Μητροπολίτης Ἀθηνῶν

Ὁ Ἅγιος Μιχαήλ γεννήθηκε στίς Χῶνες τῆς Φρυγίας ἀπό ἀριστοκρατική οἰκογένεια, περί τό 1138. Πρῶτο διδάσκαλο καί παιδαγωγό εἶχε τό Μητροπολίτη τῆς γενέτειράς του Νικήτα, ὀνομαστό γιά τό προφητικό του χάρισμα, ὁ ὁποῖος καί τόν ἔστειλε νά τελειοποιήσει τή μόρφωσή του στήν Πατριαρχική Σχολή τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἔργάσθηκε ὑπό τήν καθοδήγηση τοῦ Εὐσταθίου, μέλλοντος Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης. Ὁ Ἅγιος Μιχαήλ ἐξελέγη, τό 1182, Μητροπολίτης Ἀθηνών. Ἐκεῖ βρῆκε μία μικρή πόλη λεηλατημένη ἀπό το ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Εἰκονογράφος

Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας (Ρουμπλιώφ) εἶναι ὁ ἐπιφανέστερος Ρῶσσος ἁγιογράφος. Γεννήθηκε κοντά στή Μόσχα μεταξύ τῶν ἐτῶν 1360 καί 1370. Οἱ βιογράφοι του σημειώνουν πώς ἀπό πολύ νεαρά ἡλικία κατεχόταν ἀπό τήν ἐπιθυμία νά ασπασθεῖ τό μοναχικό βίο, γι’ αὐτό καί νωρίς εἰσῆλθε στή μονή τῆς Ἁγίας Τριάδος ἤδη ζῶντος τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ († 25 Σεπτεμβρίου), ὅπου ἐκάρη μοναχός. Τό ὄνομα τοῦ Ἁγίου γιά πρώτη φορά μνημονεύεται ἀπό τά Χρονικά, τό 1405, κατά τήν ἐποχή της εἰκονογραφήσεως τοῦ ναοῦ τοῦ Εὐα ...
περισσότερα...

Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Θαυματουργοῦ τοῦ ἐν Σουζδαλίᾳ τῆς Ρωσσίας

Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Θαυματουργός τιμᾶται τήν 1η Ἀπριλίου, ὅπου καί ὁ βίος του. Τά ἱερά Λείψανά του ἀνακαλύφθηκαν στίς 4 Ἰουλίου 1507.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner