ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΑΞΑΡΙΣΤΗΣ

Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού,Ελέησόν με τον αμαρτωλόν

  • banner

  • banner

  • banner


6 ΙΟΥΛΙΟΥ

Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ Μέγας

Ὁ Ὅσιος Σισώηςκαταγόταν ἀπό τήν Αἴγυπτο καί ἤκμασε γύρω στό β’ ἥμιση τοῦ 4ου αἰῶνος μ.Χ. Σέ νεαρή ἡλικία ἐγκατέλειψε τόν κόσμο καί ἀποσύρθηκε στήν Σκήτη τῆς Κάτω Αἰγύπτου, ἀφοῦ τέθηκε κάτω ἀπό τήν πνευματική καθοδήγηση τοῦ ἀναχωρητοῦ Χωρ. Μετά ἀπό κάποια ἔτη, ἐπειδή ἐπεθύμησε ἐρημικότερη ζωή, κατέφυγε στό ὄρος, ὅπου πρίν λίγο χρόνο εἶχε πεθάνει ὁ Μέγας Ἀντώνιος καί προσπαθοῦσε νά μιμηθεῖ τίς ἀρετές του. Ἀκόμη καί ὅταν τελείωσε ἡ Θεία Λειτουργία, ὁ Ὅσιος ἔφευγε γιά τό κελί του σχεδόν τρέχοντας ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Λουκία ἡ Παρθενομάρτυς καί Ρῆξος ὁ Βικάριος ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτοῖς μαρτυρήσαντες ἐν Καμπανίᾳ

Ἡ Ἁγία Λουκία μαρτύρησε στήν Καμπανία, τό ἔτος 310 μ.Χ. Διακρινόταν γιά τήν ὡραιότητα τοῦ σώματος, τήν παιδεία καί τήν θερμή πίστη της πρός τόν Χριστό. Ὅταν καταγγέλθηκε ὡς Χριστιανή στόν ἐπιτετραμένο τοῦ ἐπάρχου Ρῆξο καί συνελήφθη, ὁμολόγησε τόν Χριστό. Πιεζόμενη νά θυσιάσει στά εἴδωλα, ὄχι μόνο ἀρνήθηκε ἀλλά ἐξ αἰτίας τῆς θαυμάσιας ἀπολογίας της προσέλκυσε στόν Χριστιανισμό καί αὐτόν τόν ἴδιο τόν Ρῆξο, ὁ ὁποῖος προέτρεψε καί πολλούς ἀπό τούς παριστάμενους νά τόν μιμηθοῦν καί νά ἀσπασθοῦν τή ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ρωμύλος ὁ Ἱερομάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῷ

Κατά τήν παράδοση ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Ρωμύλος ἦταν μαθητής τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου καί ἔγινε πρῶτος Ἐπίσκοπος τῆς πόλεως Φιεσόλε στήν περιοχή Τοσκάνη τῆς Ἰταλίας. Μαρτύρησε μαζί μέ τούς Καρίσσιμο, Δουλκίσσιμο, Μαρκισιανό καί Κρήσκεντα ἐπί αὐτοκράτορος Δομιτιανοῦ (81 – 96 μ.Χ.), τό 90 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἀστίος ὁ Ἐπίσκοπςο Δυρραχίου

Ὁ Ὅσιος Ἄστιος καταγόταν ἀπό τό Δυρράχιο και ἄθλησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Τραϊανοῦ (98 – 117 μ.Χ.). Ἀφοῦ καταγγέλθηκε στόν ἡγεμόνα τοῦ Δυρραχίου Ἀγρίκολλα γιά τήν δράση του ὑπέρ τῆς Χριστιανικῆς πίστεως, συνελήφθη πιεζόμενος νά θυσιάσει στά εἴδωλα καί ἐπειδή ἀρνήθηκε νά ὑπακούσει, μαστιγώθηκε σκληρά μέ μαστίγιο πού ἔφερε στά ἄκρα τπου μολύβδινες σφαῖρες. Παραμένοντας παρά ταῦτα ἀκλόνητος στήν Χριστιανική πίστη του, σταυρώθηκε σέ ξύλο κοντά στό τεῖχος τῆς πόλεως καί ἀλείφθηκε μέ μ ...
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Μαρῖνος καί Μάρθα καί τά τέκνα αὐτῶν Αβδιφάξ καί Ἀββακούμ οἱ Μάρτυρες καί οἱ σύν αὐτοῖς Κυρῖνος, Βαλεντῖνος καί Ἀστέριος μαρτυρήσαντες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Μαρῖνος καί Μάρθα κατάγονταν ἀπό τήν Περσία καί ἀνῆκαν σέ εὔπορη καί ἀρχοντική οἰκογένεια. Ἦσαν Χριστιανοί καί μαζί μέ τά παιδία τους Ἀβδιφάξ καί Ἀββακούμ ἦλθαν στήν Ρώμη γιά νά προσκυνήσουν τοῦς τάφους τῶν Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου. Ἐκεῖ συνελήφθησαν ἀπό τόν ἔπαρχο Μαρκιανό καί τελειώθηκαν μαρτυρικά μαζί μέ τούς Κυρῖνο, Βαλεντῖνο τόν πρεσβύτερο καί Ἀστέριο, ἐπί αὐτοκράτορος Κλαυδίου Β’ (268 – 270 μ.Χ.), τό 269 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Τρανκουϊλλῖνος ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ ἐν Ρώμῃ

Ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυς Τρανκουϊλλῖνος καταγόταν ἀπό τήν Ρώμη. Πνευματικά συνδεδεμένος μέ τόν Ἅγιο Μάρτυρα Σεβαστιανό († 18 Δεκεμβρίου), πού τόν προσείλκυσε στήν πίστη τοῦ Χριστοῦ, χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπό τόν Ἐπίσκοπο Ρώμης Γάϊο (283 – 296 μ.Χ.) καί τελειώθηκε μαρτυρικά, τό 286 μ.Χ., ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ, ὅταν τόν συνέλαβαν νά προσεύχεται στόν τάφο τοῦ Ἀποστόλου Παύλου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Βασίλειος ὁ Μάρτυρας καί οἱ σύν αὐτῷ 70 Μάρτυρες ἐν Σκυθοπόλει

Δεν ἔχουμε λεπτομέρεις γιά τόν βίο καί τό μαρτύριο τῶν Ἁγίων.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἐπίμαχος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἐπίμαχος, τελειώθηκε διά ξίφους. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀλεξανδρίων ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Ἀλεξανδρίων ὁ Μάρτυρας τελειώθηκε, ἀφοῦ προσδέθηκε σέ τροχό καί ἀφέθηκε νά κυλήσει σέ κατηφορικό ἔδαφος. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Οἱ Ἅγιοι Φιλήμονας, Ἄρχιππος και Ὀνήσιμος οἱ Μάρτυρες

Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Φιλήμονας, Ἄρχιππος καί Ὀνήσιμος ἄθλησαν, ἀφοῦ ἐκλήθησαν νά ἀπαρνηθοῦν τήν πίστη τοῦ Χριστοῦ καί νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Ἀρνούμενοι καταδικάσθηκαν σέ μαρτυρικό θάνατο καί τελειώθηκαν. Ὁ μέν Φιλήμων σταυρώθηκε, ὁ δέ Ἄρχιππος μαρτύρησε, ἀφοῦ προσδέθηκε σέ ἄλογο καί σύρθηκε σέ ἀνώμαλο καί πετρῶδες ἔδαφος. Ὁ Ὀνήσιμος ἀποκεφαλίσθηκε. Ἡ Σύναξή τους ἐτελεῖτο στό Μαρτύριο αὐτῶν στήν Ἐλαία.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Ἀπολλώνιος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Μάρτυς Ἀπολλώνιος τελειώθηκε, ἀφοῦ κάηκε, ὅταν πυρπολήθηκε τό πλοῖο, στό ὁποῖο τόν εἶχαν ἐπιβιβάσει. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Ἡ Ἁγία Δομινίκη ἡ Παρθενομάρτυς ἡ ἐν Καμπανίᾳ

Ἡ Ἁγία Παρθενομάρτυς Δομινίκη ἔζησε κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορος Διοκλητιανοῦ (284 – 305 μ.Χ.). Ἀρνήθηκε νά προσκυνήσει τά εἴδωλα καί τήν ἔριξαν στά ἄγρια θηρία, τά ὁποῖα τήν σεβάσθηκαν καί δέν τήν πείραξαν. Ἔτσι διατάχθηκε ὁ ἀποκεφαλισμός της. Τό ἱερό λείψανό της μεταφέρθηκε στήν πόλη Tropea τῆς Καλαβρίας.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Γερβάσιος ὁ Μάρτυρας

Ὁ Ἅγιος Γερβάσιος καταγόταν ἀπό τήν Γαλλία καί μαρτύρησε τόν 4ο αἰῶνα μ.Χ.  Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ἁγίου.
περισσότερα...

Ἡ Ὁσία Σεξβούργα ἡ βασίλισσα τοῦ Κέντ

Ἡ Ὁσίοα Σεξβούργα ἔζησε τόν 7ο αἰώνα μ.Χ. Πατέρας της ἦταν ὁ βασιλέας Ἄννα τῆς ἀνατολικῆς Ἀγγλίας καί ἦταν ἀδελφή τῆς Ἁγίας Ἐθελδρέδης († 23 Ἰουνίου). Μετά τόν θάνατο τῆς συζύγου της, τό 664 μ.Χ., ἐκάρη μοναχή καί ἀκολούθησε τήν ἀδελφή της στήν περιοχή τοῦ Ἔλυ. Ἔζησε βίο ἀσκητικό καί θεοφιλῆ καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 699 μ.Χ.
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Γκλέπμ ὁ Θαυματουργός

Ὁ Ἅγιος Γκλέμπ, υἱός τοῦ ἡγεμόνος Βσέβολοντ Νταβίντοβιτς, πρίγκηπας τοῦ Γκρόντο τῆς Λιθουανίας, ἔζησε τόν 12ο αἰῶνα μ.Χ. Διακρίθηκε γιά τήν εὐσέβεια καί τήν ἀνδρεία του. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 1166 καί ἀξιώθηκε τοῦ χαρίσματος τῆς θαυματουργίας.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Σισώης ὁ ἐν τῇ Λαύρᾳ τοῦ Κιέβου ἀσκήσας

Ὁ Ὅσιος Σισώης ἀσκήτεψε θεοφιλῶς κατά τόν 13ο αἰῶνα μ.Χ. στήν Λαύρα τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου καί κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος τοῦ Μπορόφσκ

Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος ἔζησε στήν Ρωσσία τόν 14ο αἰῶνα μ.Χ. Ἦταν μαθητής τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ καί διετέλεσε Ἡγούμενος στήν Μονή τῆς Ἁγίας Σκέπης τοῦ Μπορόφσκ. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος ὁ εν τῇ μονῇ τοῦ Ἁγίου Σεργίου ἀσκήσας

Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος, μαθητής τοῦ Ὁσίου Σεργίου τοῦ Ραντονέζ, ἔζησε στήν Ρωσσία τόν 14ο αἰῶνα μ.Χ. Κοιμήθηκε μέ εἰρήνη καί ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ τήν μνήμη του καί στίς 23 Ὀκτωβρίου, ἑορτή τοῦ Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀδελφοθέου.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Δανιήλ ὁ Εἰκονογράφος

Ὁ Ὅσιος Δανιήλ ἦταν μοναχός καί ἁγιογράφος στήν μονή τοῦ Ἀνδρονίκου στήν Μόσχα. Τό 1408, ὁ Ὅσιος, ὡς συνεργάτης καί μαθητής τοῦ Ὁσίου Ἀνδρέου Ρουμπλιώφ († 4 Ἰουλίου), τόν βοήθησε στήν ἁγιογράφηση τοῦ ναοῦ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου τοῦ Βλαδιμίρ. Ἀφοῦ ἐργάσθηκε μέ τό χάρισμά του γιά τήν δόξα τοῦ Θεοῦ, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη, τό 1426.
περισσότερα...

Εὕρεσις Τιμίων Λειψάνων τῆς Ὁσίας Ἰουλιανῆς τῆς Παρθένου καί πριγκίπισσας

Τό ἱερό λείψανο τῆς Ὁσίας Ἰουλιανῆς († 10 Ὀκτωβρίου), πού ἦταν ἐνταφιασμένο κοντά στόν μεγάλο ναό τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου, βρέθηκε ἄφθαρτο ἀπό τόν ἀρχιμανδρίτη Ἐλισσαῖο (1599 – 1624), ἀδελφό τῆς μονῆς καί εἶναι πηγή ἰάσεων καί εὐλογιῶν. Μία ἀργυρή ἐπιγραφή στήν ξύλινη λάρνακα ἔγραφε ὅτι ἦταν ἡ «Πριγκίπισσα Ἰουλιανή Ὀλσάνσκυ, θυγατέρα τοῦ Πρίγκηπα Γρηγορίου Ὀλσάνσκυ», ἡ ὁποία «κοιμήθηκε παρθένος τό 16ο ἔτος ἀπό τήν γέννησή της». Τό ἱερό λείψανο, τό ὁποῖο ἔφερε κοσμήματα καί πολύτιμα ...
περισσότερα...

Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐκ Θεσσαλονίκης

Ὁ Ἅγιος Ὁσιομάρτυρας Κύριλλος, κατά κόσμον Κυριακός, γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1544, κατά τήν περίοδο τῆς βασιλείας τοῦ σουλτάνου Σουλεϊμάν. Ὁ πατέρας του ὀνομαζόταν Πέϊος, καταγόταν ἀπό τήν ἐπαρχία Πελαγονίας καί διέμενε μέ τήν οἰκογένειά του στήν περιοχή τῆς ἀκροπόλεως τῆς Θεσσαλονίκης. Σέ ἡλικία δέκα ἐτῶν ὁ Κυριακός ἔμεινε ὀρφανός, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀναλάβουν τήν κηδεμονία του δύο θεῖοι του, συγγενεῖς τῆς μητέρας του, ἐκ τῶν ὁποίων ὁ ἕνας ἦταν Μωαμεθανός καί τόν ἔστειλε σέ κάποιον ἐπίση ...
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Σίμων ὁ Νεοϊερομάρτυρας ὁ Ἐπίσκοπος Οὔφας τῆς Ρωσσίας

Ὁ Ὅσιος Νεοϊερομάρτυρας Σίμων, διετέλεσε Ἐπίσκοπος τπης πόλεως Οὔφας τῆς Ρωσίας, καί κοιμήθηκε τό 1921. Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τόν βίο τοῦ Ὁσίου.
περισσότερα...

Σύναξις Πάντων τῶν ἐν Ραντονέζ τῆς Ρωσσίας διαλαμψάντων Ἁγίων

Ἡ ἑορτή καθιερώθηκε τό ἔτος 1981 μέ τήν ἔγκριση τοῦ Πατριάρχου Μόσχας Ποιμένος καί τιμῶνται οἱ Ἅγιοι πού ἔχουν πνευματικούς δεσμούς μέ τόν Ὅσιο Σέργιο τοῦ Ραντονέζ καί τήν Λαύρα τῆς Ἁγίας Τριάδος τοῦ Ὁσίου. Οἱ μνημονευόμενοι Ἅγιοι εἶναι οἱ:Ὁσιομάρτυρες Γρηγόριος τοῦ Ἀβνέζσκ, Κασσιανός τοῦ Ἀβνέζσκ, Ἰωάσαφ τοῦ Μπορόφσκ, οἱ Ἐπίσκοποι Θεόδωρος τοῦ Ροστώβ, Στέφανος τοῦ Πέρμ, Μιχαήλ τοῦ Σμολένσκ, Διονύσιος τῆς Σουζδαλίας, Βασσιανός Α’ τοῦ Ροστώβ, Σεραφείμ τοῦ Νόβγκοροντ, Ἰωάσαφ τοῦ Μπελγκορόντσκ, Φ ...
περισσότερα...

Μετακομιδή Τιμίων Λειψάνων τοῦ Ὁσίου Εὐδοκίμου

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τό γεγονός.
περισσότερα...

Ὁ Ὅσιος Σισίνιος

Δέν ἔχουμε λεπτομέρειες γιά τὸν βίο τοῦ Ὁσίου.
περισσότερα...  • banner

  • banner

  • banner